Encourage your inner geek to grow your business

Povzbuďte svého vnitřního geeka pro rozvoj vašeho businessu

One becomes a geek when he or she is really excited about something and, thanks to his passion and dedication, he excels in it for the most part. Have you discovered the internal enthusiast in you and devoted all your energy to your business? That is great. And do you know for sure that you cannot do more for the development of your business? The Open Forum website gives some advice on how to make an effective weapon out of your true passions for your business.

1. Devote time to active business

Think of the last situation when someone has tried to convince you to buy something that you did not need and he succeeded. How is that possible? Probably because this salesperson is a real enthusiast and a master at what he does.

If you have a similar passion for the business you do, then you are the most important person in your company. Take advantage of it, and spend some time with active business either on the phone or in personal communications.

2. Find your blood

On social networks and the Internet in general, you meet a lot of interesting people and communities. However, they all usually discuss three topics: they complain about the politics and related persons, share posts unilaterally supporting a project or enthusiastically share a passion for something. Do you know which group you should join? Your goal is to strike up a conversation about topics which are at least partly related to your products. Sooner or later, you will surely find some fans who will support your vision.

3. Avoid what you do not like

You do not teach karate, do not do programming or do not devote your time to accounting simply because you do not like it. Therefore, if you have at least a minimal chance of influencing the direction of your business in the way you would choose, then there is no reason to do something you are not interested in. Why would a web designer who designs websites for pharmaceutical companies and repairs cars at home just for fun, not dedicate time to web designing in the automotive field? Can you find any areas in your business, which you can do purely as a hobby? Use your inner motivation to grow your business and the satisfaction of your existing partners and prospects.

Do you like discussing similar topics? Leave us your comment.

-bn-

  Povzbuďte svého vnitřního geeka pro rozvoj vašeho businessu

  Geekem se člověk stává ve chvíli, kdy je skutečně nadšený pro nějakou oblast a díky své vášní a odhodlání v ní povětšinou i exceluje. Objevili jste v sobě také vnitřního nadšence a veškerou energii věnujete svému businessu? Skvělé. A víte jistě, že pro rozvoj vašeho podnikání nemůžete udělat ještě více? Server Open Forum přinesl pár rad, které z vaší pravé vášně udělají účinnou zbraň pro váš business.

  1. Věnujte se aktivnímu obchodu

  Vzpomeňte si na situaci, kdy se vás naposledy snažil někdo přesvědčit o nákupu něčeho, co jste však vůbec nepotřebovali, a jemu se to podařilo. Jak je to možné? Pravděpodobně proto, že tento prodejce je skutečným nadšencem a mistrem v tom, co dělá.

  Pokud i vy oplýváte podobným nadšením pro business, kterému se věnujete, jste tím nejdůležitějším člověkem ve vašem podniku. Využijte toho a věnujte se chvíli aktivnímu obchodu ať už po telefonu anebo při osobní komunikaci.

  2. Najděte svou krev

  Na sociálních sítích a internetu obecně můžete potkat mnoho zajímavých lidí a komunit. Většinou ale všichni řeší tři oblasti témat: stěžují si na politiku a osobnosti s ní spjaté, sdílejí posty jednostranně podporující nějaký projekt anebo nadšeně sdílejí vášeň pro nějakou oblast. Víte, k jaké skupině se připojit? Vaším cílem je navázat konverzaci o tématech, která alespoň částečně souvisejí s vašimi produkty. Dříve či později jistě naleznete příznivce, kteří podpoří vaši vizi.

  3. Vyhněte se tomu, co vás nebaví

  Neučíte karate, neprogramujete nebo se nevěnujete účetnictví zkrátka proto, že vás to nebaví. Pokud tedy máte alespoň minimální šanci ovlivnit směřování vašeho podnikání, které jste si sami zvolili, pak není důvod dělat něco, co pro vás není zajímavé. Proč by se webový designér, který navrhuje weby pro farmaceutické společnosti a doma opravuje ze záliby automobily, nemohl věnovat právě webovému designu v automotive oblasti? Naleznete i vy ve vašem podnikání oblasti, kterým se můžete věnovat čistě ze záliby? Využijte své vnitřní motivace pro rozvoj vašeho businessu a větší spokojenost vašich stávajících i nových partnerů.

  Konverzujete rádi na podobná témata? Sdělte nám svůj názor.

  -bn-

  Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum