Five causes of project failure and how to avoid them

Pět příčin selhání projektů a jak se jich vyvarovat

Business survival is based on the collaboration and successful integration of several high-performance teams. But what if one starts limping?

Executive teams and their members must be adaptable, communicative, proactive and collaborative. If, on the other hand, performance declines, you will detect signs of toxic behaviour almost immediately. For example:

 • constant complaining, criticism and accusations
 • intense focus on why things can't be achieved, or organisational and other hurdles
 • twisting harmless comments and suggestions into personal attacks
 • striving for self-promotion and personal benefit
 • lack of politeness

Toxic team members destroy the entire team from within, creating unnecessary drama and distractions that quickly disrupt the group's cohesion. The risk of this behaviour in the long run is that when companies adhere to values ​​and certain norms of behaviour but do not keep all employees to the same standards, it evokes cynicism.

From a management perspective, there are various ways to avoid, mitigate and transfer the risks associated with toxic team members.

 • Stay open and transparent. This is particularly effective in mitigating the effects of toxicity, while preventing toxic team members from complaining about injustice because all members are treated fairly and equally.
 • Promote a culture of success. Turn obstacles into opportunities, as toxic team members will still try to hinder others on the road to success. Your task is to transform the obstacles quickly and positively into interesting challenges.
 • Lead by example. Lead a team with energy and positivity. Offer a helping hand where you know it will really pay off.

Consistent implementation of these strategies will encourage and increase your resilience to the effects of toxic behaviour on the team.


-bb-

  Pět příčin selhání projektů a jak se jich vyvarovat

  Přežití podniků je založeno na spolupráci a úspěšné integraci jeho několika vysoce výkonných týmů. Co když to ale v některém začne skřípat?

  Výkonné týmy a jejich členové musí být adaptabilní, komunikativní, proaktivní a spolupracovat. Pokud výkon naopak klesá, prakticky okamžitě odhalíte známky toxického chování. Tak například:

  • Neustálé stěžování si, kritika a obviňování.
  • Intenzivní zaměření na to, proč nelze dosáhnout věcí, nebo organizační překážky a překážky.
  • Překrucování neškodných komentářů a návrhů do osobních útoků.
  • Snaha o sebepropagaci a osobní prospěch.
  • Ignorování slušného jednání.

  Toxičtí členové týmu demolují celý tým zevnitř, protože vytvářejí zbytečné drama a rozptýlení, které rychle narušuje soudržnost skupiny. Riziko tohoto chování v dlouhodobém horizontu spočívá v tom, že to vzbuzuje cynismus, když se společnosti hlásí k hodnotám a určitým normám chování, ale neudrží všechny zaměstnance ve stejných standardech.

  Z hlediska vedení existuje několik způsobů, jak se vyhnout, zmírnit a přenést rizika spojená s toxickými členy týmu.

  • Zůstávejte otevření a transparentní. To je zvláště účinné ke zmírnění účinků toxicity, zároveň to brání toxickým členům týmu stěžovat si na nespravedlnost, protože se se všemi členy se zachází spravedlivě a rovně.
  • Podporujte kulturu úspěchu. Překážky přetvářejte na příležitosti, neboť toxičtí členové týmu budou stále klást ostatním nějaké překážky na cestě k úspěchu. Vaším úkolem je rychle a pozitivně transformovat v zajímavé výzvy.
  • Jděte příkladem. Veďte tým s energií a pozitivitou. Nabídněte pomocnou ruku tam, kde víte, že se vám to skutečně vrátí.

  Důsledné provádění těchto strategií povzbudí a zvýší vaši odolnost proti dopadům toxického chování na tým.

   

  -bb-

  Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times