Five reasons why a good leader must also be a good public speaker

Pět důvodů, proč musí dobrý lídr umět i řečnit před publikem

Did you know that in many aspects presentation skills go hand in hand with leadership? Being able to manage and inspire others has much in common with the ability to deliver public speeches and present one's thoughts. One might say that working on your speaking skills will also improve your management skills and vice versa. Here are five reasons why a good leader must also be able to speak in front of an audience.

Communication skills

According to the Brian Tracy blog, a good leader must above all have excellent communication skills. And these are obviously necessary when giving a public presentation. You must be able to get on the same wavelength as the audience, engage them, establish a relationship with them and catch their interest The same applies also to effective communication with subordinates, which is why successful managers are often also charismatic speakers.

Ability to structure and express thoughts

Critical thinking and the ability to structure and express your own thoughts are key elements of both leadership and public speaking. Learn to emphasise the important things that others are interested in, focus on one simple yet powerful thought in every interaction, and you will be a successful speaker and leader.

Non-verbal communication

Communication is not just about words and phrases, but also body language. As both a leader and a speaker, you must stand up straight, emit confidence and support your speech with suitable gestures. Only then will you show you believe in your thoughts, and only then will you be able to inspire and convince others.

Ability to engage, inspire and excite others

A leader must be able to make their team enthusiastic about their vision. They must be able to present facts and thoughts in such a way as to motivate their audience or subordinates, or at least interest them with their thoughts. Learn to recognise suitable ways to give the other party information in a way that enables you to reach your goal.

Adaptability

A manager must be able to adapt to their subordinates. They need to be able to adjust their communication strategy, get on the same wavelength as them, establish informal relations and earn their trust. The same applies also to public speakers and their audience. Adapt your style of communication based on who you are interacting with: use the same phrases, similes and ways of thinking.

 

-mm-

  Pět důvodů, proč musí dobrý lídr umět i řečnit před publikem

  Věděli jste, že prezentační dovednosti jdou v mnoha ohledech ruku v ruce s leadershipem? Umění vést ostatní a inspirovat je má totiž hodně společného se schopností řečnit na veřejnosti a prezentovat určité myšlenky. Dá se tedy říct, že pokud zapracujete na svých řečnických dovednostech, vylepšíte tak i svoje manažerské dovednosti. A naopak. Zde je pět důvodů, proč musí umět dobrý lídr i přednášet před publikem.

  Komunikační dovednosti

  Podle blogu Briana Tracyho musí mít dobrý lídr především skvělé komunikační dovednosti. A ty jsou, samozřejmě, potřebné i při veřejné prezentaci. Musíte se umět naladit na vlnu svého publika, zaujmout jej, navázat s ním vztah a zaujmout ho. To samé platí i při efektivní komunikaci s podřízenými, a proto jsou často úspěšní manažeři i charismatickými řečníky.

  Schopnost třídit a vyjadřovat myšlenky

  Kritické myšlení, schopnost třídit si myšlenky, strukturovat je a vyjadřovat je. To všechno je klíčové jak v leadershipu, tak v mluvení na veřejnosti. Naučte se vypichovat důležité věci, které ostatní zajímají, soustřeďte se v rámci každé interakce na jednoduchou, ale silnou myšlenku, a budete úspěšnými řečníky i lídry.

  Neverbální komunikace

  Komunikace není jenom o slovech a frázích. Je také o řeči těla. Jako lídr, i jako řečník, musíte vyzařovat sebevědomí, musíte stát rovně a svůj projev podpořit vhodnými gesty. Jedině tak ukážete, že svým myšlenkám věříte, a jedině tak dovedete inspirovat a přesvědčovat ostatní.

  Schopnost zaujmout, inspirovat a nadchnout

  Lídr musí umět svůj tým nadchnout pro svoji vizi. Musí jim své myšlenky i fakta předložit tak, aby posluchače nebo své podřízené namotivoval nebo je alespoň svými myšlenkami zaujal. Naučte se rozpoznat vhodné způsoby, jak co nejefektivněji druhé straně předávat informace tak, abyste dosáhli svého cíle.

  Schopnost adaptace

  Manažer se musí umět přizpůsobit svým podřízeným. Musí jim upravit svoji komunikační strategii, musí se dostat s nimi na stejnou vlnou, navázat neformální vztahy a získat si tak jejich důvěru. To samé platí o řečníkovi a jeho publiku. Přizpůsobte svůj styl komunikace lidem, se kterými interagujete, používejte stejný slovník, příměry i způsob myšlení.

   

  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com