Use laziness and promiscuity to build your personal brand

Leností a promiskuitou k silnější osobní značce

In a recent article focused on personal brand building, we summarized the recommendations of William Arruda from Forbes.com on the questions we should ask ourselves to find out what to base your brand on. We also learned that branding stands and falls with authenticity. Now, let's add another interesting information William Arruda points to. Effective personal branding can sometimes be based on quite unexpected behavior.

Be lazy

You do not have to create new and new content. You do probably not even have time to spend your whole days writing. You can build your brand even by reusing your older content. You can, for example, write an article summarizing your recent tweets or prepare a series of articles based on a longer report you wrote some time ago. You can also comment on someone else's content or occasionally engage in online discussions.

Be unpopular

Note the fact that the strongest brands always have an equally large base of fans and detractors. The same applies to personal brands. Your goal is not to please everyone, but to take a stand and do not change it even if some people disagree.

Reject changes

We hear everywhere that we must embrace change and learn new things. Your personal brand should, however, be consistent and show the same values on a long-term basis. This does certainly not mean stagnation. If your brand is e.g. about creativity, be creative in everything you do.

Be promiscuous

Unlike personal relationships, promiscuity is highly desirable in online relationships. Build your contacts on social networks so that they do not involve only people from your industry or specialization. You need to get into wider networks where you will find more opportunities.

-kk-

  Leností a promiskuitou k silnější osobní značce

  V nedávném článku o budování osobní značky jsme shrnuli doporučení Williama Arrudy na serveru Forbes.com ohledně otázek, na které bychom se měli ptát sami sebe, abychom věděli, na čem stavět svou značku. Dozvěděli jsme se také, že branding stojí a padá s autenticitou. Nyní přidáme další zajímavou informaci, na kterou opět upozornil Williama Arruda. Efektivní osobní branding může někdy vycházet i z chování, které na první pohled vůbec nevypadá vhodně.

  Buďte líní

  Nemusíte stále vytvářet nový a nový obsah. Pravděpodobně ani nemáte čas celý den jen psát. Svou značku můžete budovat i tím, že budete pracovat se svým starším obsahem. Můžete například napsat článek, který shrne vaše tweety za poslední dobu, nebo připravit sérii článků z delší zprávy, kterou jste vypracovali už dříve. Můžete také komentovat cizí obsah nebo občas napsat něco do diskuse.

  Buďte neoblíbení

  Všimněte si, že nejsilnější značky mají stejně velkou základnu fanoušků i odpůrců. Totéž platí i pro osobní značky. Vaším cílem není zavděčit se všem, ale zaujmout určitý postoj a stát si za ním i přes to, že s ním někteří lidé nesouhlasí.

  Odmítejte změny

  Všude slyšíme o tom, že musíme přijímat změny a učit se novým věcem. Vaše osobní značka by však měla být konzistentní, dlouhodobě ukazovat tytéž hodnoty. Rozhodně to neznamená stagnaci. Pokud je například vaše značka o kreativitě, buďte kreativní ve všem, co děláte.

  Buďte promiskuitní

  Na rozdíl od osobních vztahů je promiskuita v online vztazích velmi žádoucí. Své kontakty na sociálních sítích budujte tak, aby nezahrnovaly jen lidi z vašeho oboru. Potřebujete se dostat do širších sítí, kde na vás čeká více příležitostí.

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com