What a successful and effective presentation looks like

Jak vypadá úspěšná a efektivní prezentace

What makes a public speech successful? What does an effective presentation look like (be it of a business nature or any other kind) so that it leaves its mark on the audience and helps you reach the goals you set yourself? Here are four characteristics of a successful public speech.

Brevity

As INC.com states, the shorter, more concise and more powerful the speech, the better. Once you have completed the first draft, reduce the length and rewrite it, then edit it once more. Now read it slowly, including all the pauses and you will most likely discover it is still twice as long as it should be. Focus on quality rather than quantity and be as brief as possible.

Attention paid to the speaker themselves

If you are using a presentation, a screen or any other form of visual aid, don't overdo it. A speech is mainly about what you say and how you look. If you try to hide behind a screen, people will not pay attention to you. Your presentation should rather offer a general outline or some additional content that accompanies what you are saying. Do not allow visual aids to steal your listeners' attention.

Suitable body language

While many people focus on the spoken word in their preparations, a large number of them unfortunately forget that 80% of communication is nonverbal. So pay attention to your gestures, posture, movements onstage, eye movement and facial expressions. All these play a crucial role in how you are perceived by the audience. The nonverbal signals you emit should always match the content you are providing at the given moment.

Pauses and emphasis

Many people are afraid of silence; thus, when speaking publicly, they often make the mistake of talking all the time, without any pauses, just trying to give the audience as much information as possible. But pauses are not only desirable but actually necessary. An audience needs time to process what you are saying and a well-timed pause can give a speech emphasis when necessary. So do not fear pauses; speak slowly, leave a gap after every sentence and use silence to your advantage.

 

-mm-

  Jak vypadá úspěšná a efektivní prezentace

  Co činí veřejný proslov úspěšným? Jak vypadá efektivní prezentace (ať už obchodní nebo jakákoliv jiná), která zanechá v publiku dojem a dosáhne úspěchů, které jste si vytyčili? Zde jsou čtyři charakteristiky úspěšného veřejného proslovu.

  Stručnost

  Jak uvádí INC.com, čím stručnější, kratší a údernější váš projev je, tím lepší. Poté, co si sepíšete první draft vašeho projevu, ho seškrtejte a přepište. A potom ho znovu seškrtejte a ještě jednou. A poté si ho pomalu přečtěte i s pauzami a pravděpodobně zjistíte, že je stále ještě dvakrát delší, než by být měl. Soustřeďte se ve vašem projevu spíše na kvalitu než na kvantitu a snažte se být tak struční, jak jen je to možné.

  Pozornost soustředěná na samotného řečníka

  Pokud máte k dispozici prezentaci, obrazovku nebo jinou formu vizuální pomoci, nepřehánějte to s ní. Proslov je hlavně o tom, co říkáte a jak působíte. Pokud se budete snažit schovat se za projekci nebo obrazovku, lidé vás nebudou vnímat. V prezentaci byste měli ukazovat spíš osnovu nebo nějaké doplnění toho, co říkáte, nikoliv samotný obsah. Nenechte vizuální pomůcky, aby odváděly pozornost publika od vás samotných.

  Vhodná a doplňující řeč těla

  Zatímco většina lidí se při přípravě zaměřuje na cvičení svého mluveného projevu, hodně z nich bohužel zapomíná na to, že 80% komunikace probíhá neverbálně. Věnujte proto pozornost i svým gestům, postoji, pohybu po jevišti, pohybům očí nebo výrazům tváře. To vše hraje zásadní roli v tom, jak posluchači podvědomě vnímají váš projev. Proto by měly neverbální signály, které k obecenstvu vysíláte, vždy reflektovat obsah, který aktuálně v danou chvíli v projevu předáváte.

  Pauzy a důrazy

  Mnoho lidí se bojí ticha. Chybou řady veřejných projevů je to, že řečníci snaží za každou cenu pořád mluvit, nedělají pauzy a snaží se na své obecenstvo vyhrknout co nejvíce informací najednou. Přitom pauzy v projevu jsou nejenom žádané, ale zcela nezbytné. Musíte obecenstvu dát čas na to, aby vstřebali a postupně vnímali to, co říkáte. Dobře zvolenou pauzou také můžete svému projevu dodat důraz ve chvílích, kdy chcete něco vypíchnout. Nebojte se tedy pauz, mluvte pomalu, dělejte mezery za každou větou a využívejte ticho ve svůj prospěch.

   

  -mm-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com