How to start your presentation the right way

Jak správně začít prezentaci

15 seconds. This is the maximum length of time you have at the beginning of your presentation to get the audience's attention. If you fail, the audience will probably begin to focus on other things than listening to what you want to convey. So how to make a good use of the first 15 seconds? Inc.com advises:

Don't introduce yourself

Don't waste your time by starting to explain who you are and what you do. Write a brief bio (up to 50 words) in advance and attach it to the invitation for the participants. If someone invited you to present your presentation, ask him to introduce you himself.

Don't try to attract the audience with a joke

Most of the jokes stated at the beginning of presentations are mot successful and the speaker rather shows that he is nervous and he doesn't believe in himself. The audience usually knows the joke or the point is clear in advance, which will definitely not allow you to gain the audience's attention.

Don't start describing the success of your business

Many speakers begin their presentations with a list of their companies' long-term successes, from which they expect to gain credibility. The history of your company is, however, not what the audience is interested in at the beginning of the presentation. They are interested in what you are going to speak about.

Start with an alarming fact

Don't introduce yourself, don't talk about your work or company and rather project a visible number - for example, "1 million dollars". Continue with the fact that all of us pay this sum when... and consequently describe possible ways to save the money. The first slide should be surprising and the audience's initial interest is almost guaranteed.

-kk-

  Jak správně začít prezentaci

  15 vteřin. To je maximální délka doby, kterou máte na to, abyste na začátku své prezentace upoutali pozornost publika. Pokud se vám to nepodaří, pravděpodobně se začnou věnovat jiným věcem, než poslechu toho, co jim chcete sdělit. Jak tedy správně využít úvodních 15 vteřin? Server Inc.com radí:

  Nepředstavujte se

  Neztrácejte čas tím, že začnete vysvětlovat, kdo jste a co děláte. Předem si napište stručný profil (do 50 slov) a přiložte jej k pozvánce pro účastníky prezentace. Pokud vás někdo pozval, abyste vystoupili se svou prezentací, požádejte jej, aby vás představil on.

  Nesnažte se zaujmout vtipem

  Většina vtipů na začátku prezentace nezabere a řečník dá spíše najevo, že je nervózní a nevěří si. Publikum většinou vtip zná nebo je pointa předem jasná, což vám k získání pozornosti rozhodně nepomůže.

  Nezačínejte popisem úspěchů vaší firmy

  Mnozí řečníci začínají své prezentace výčtem dlouhodobých úspěchů své firmy, od čehož si slibují, že budou působit důvěryhodně. Historie vaší firmy však ve skutečnosti není to, co zajímá publikum v úvodu prezentace. Zajímá je, o čem budete mluvit.

  Začněte určitou znepokojující skutečností

  Nepředstavujte se, nemluvte o své praxi ani firmě a rovnou promítněte dostatečně viditelné číslo – například "1 milion dolarů". Pokračujte s tím, že nás všechny stojí, když... a vy nyní popíšete způsoby, jak tyto peníze ušetřit. První slide by měl být překvapivý a úvodní zájem budete mít téměř zaručený.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele