How to avoid procrastination in five steps

Jak se vyhnout prokrastinaci v pěti krocích

Procrastination is a very common problem. If it gets out of hand, it will have a negative impact not only on your productivity, but also on team spirit, the performance of both yourself and your subordinates, and even on your mental and physical health. How to avoid procrastination? By following these five steps.

These tips were provided by the BBC.

Find something positive in all your tasks

There is something positive about every task you work on, including the unpopular and difficult ones you hate doing. Try to find something you see as positive about those too; maybe then you will not have to force yourself so much to do them.

Address the hardest tasks at the outset

There is a rule in weight training which says the most difficult, complex exercises involving multiple muscle groups should be done at the start of the workout. Only then should you move on to isolated exercises for individual muscles, which are not as challenging. One of the reasons for this is so the trainee does not exhaust their muscles with isolated exercises before engaging in complex ones. The same is true of work: you should not exhaust your energy and creative capacity on simple, routine tasks. Instead, start each workday with the most difficult tasks.

Plan your workday in advance

Planning is a good friend of anyone wanting to overcome procrastination. If you have a precise plan and can stick to it, there is less chance of your "running away" to other activities.

Automate routine tasks

A big problem with procrastination tends to be what we might call "false productivity". This is when a person appears to be working but in reality is only performing routine tasks and leaving the most important ones untouched. One way to avoid this problem is to automate routine tasks.

Review your ambitions and plans

Are your plans too ambitious? Have you made a plan for yourself that is too demanding? If so, it is quite possible that by procrastinating you are just trying to escape the reality of knowing you will never be able to fulfil your plans anyway. Review your goals and make sure they are actually realistic and achievable.

 

-mm-

  Jak se vyhnout prokrastinaci v pěti krocích

  Prokrastinace je velmi častý nešvar. Pokud byste to s ní ale přeháněli, má to negativní dopad nejen na vaši produktivitu, ale i na atmosféru v celém vašem týmu, na výsledky vás i vašich podřízených a dokonce i na vaše psychické a fyzické zdraví. Jak se prokrastinaci vyhnout? Pomocí následujících pěti kroků.

  Tyto tipy přineslo britské médium BBC.

  Na všech úkolech si najděte něco pozitivního

  Na každém úkolu, na kterém pracujete, určitě najdete něco pozitivního. Včetně neoblíbených a složitých úkolů, do kterých se vám nechce. I u těch se pokuste najít něco, co vidíte jako pozitivní, a možná se nebudete do těchto nepopulárních úkolů tolik nutit.

  Věnujte se nejtěžším úkolům hned na začátku

  V posilování platí pravidlo, že ty nejtěžší, komplexní cviky zasahující více svalových partií by měl člověk absolvovat spíše na začátku tréninku. A až poté se přesunout k izolovaným cvikům na jednotlivé svaly, které nebývají tak těžké. Jedním z důvodů je, aby si cvičenec nevyčerpal své svaly izolovanými cviky před tím, než se pustí do těch komplexních. To samé platí u práce. Nevyčerpejte svoji energii a kreativní kapacitu na rutinní, jednoduché úkoly. A místo toho začněte každý pracovní den těmi nejtěžšími.

  Naplánujte si svůj pracovní den předem

  Plánování je dobrým přítelem kohokoliv, kdo se chce zbavit prokrastinace. Když budete mít přesně daný plán a budete se ho moct držet, je zde menší šance, že „utečete“ k jiným činnostem.

  Automatizujte rutinní úkoly

  Velkým problémem u prokrastinace bývá něco, co bychom mohli nazvat „zdánlivou produktivitou“. Při ní člověk vypadá, že pracuje, ale ve skutečnosti se věnuje jen rutinním úkolům a ty nejdůležitější nechává netknuté. Jedním ze způsobů, jak se tomuto problému vyhnout, je rutinní úkoly automatizovat.

  Zrevidujte své ambice a plány

  Nejsou vaše plány příliš ambiciózní? Nepřipravili jste sami sobě příliš náročný plán? Pokud ano, je dost dobře možné, že prokrastinací jaksi utíkáte z reality, protože víte, že nikdy své plány nedovedete splnit. Zrevidujte své cíle a ujistěte se, že jsou skutečně reálné a dosažitelné.

   

  -mm-

   

  Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BBC
  Štítky: Time management