How to give a perfect presentation: Stick to the rule of three

Jak přednést dokonalou prezentaci? Držte se pravidla tří

Are you about to give a presentation to colleagues, an unknown audience, company management or subordinates? You may be thinking about how to ensure you do your best so that your presentation has the desired effect. A good start would be to follow the so-called "rule of three", which will be explained in this article.

The rule, as explained by PresentationMagazine, is divided into three sub-rules.

Beginning, middle and end

It sounds trivial but, when telling a story, you should stick to the ancient, time-proven structure used by people for thousands of years. It consists of three parts: a beginning, a middle and an end. You need to start by describing a conflict that will grab people's attention (such as a shocking statistical fact); next comes the middle (road towards a solution), and finally the end (a catharsis during which the situation is solved). Following this familiar format will definitely engage an audience, no matter what your topic.

Three main points

At best the audience will remember only three thoughts from your presentation. Therefore, offering several different concepts, numbers and stats is not only unnecessary but even counterproductive: overloading the audience with information may only distract their attention away from the main ideas you wish to convey. So focus on just three main points and communicate these as clearly as possible.

Using lists of three

The number three has a magical quality and is ideal for conveying ideas. This is why it is often used in jokes or fairy tales. So you too should use lists of three items in your presentation. When giving specific examples, offer three. If you are trying to emphasise a certain word, say it three times. Three is a number that naturally helps the audience understand what it is you are trying to tell them.

 

-mm-

  Jak přednést dokonalou prezentaci? Držte se pravidla tří

  Čeká vás prezentace před kolegy, cizími lidmi, managementem firmy či podřízenými? Asi přemýšlíte nad tím, jak předvést co možná nejlepší výkon tak, aby vaše prezentace měla kýžený efekt. Dobrým začátkem je držet se takzvaného „pravidla tří“, které vám představíme v dnešním článku.

  Pravidlo tří, jak jej popisuje PresentationMagazine, se rozděluje na tři pod-pravidla:

  Začátek, prostředek a konec

  Zní to banálně, ale musíte se držet prastaré a časem prověřené struktury, kterou lidé uplatňují při vyprávění příběhů už celá tisíciletí. Tato struktura sestává ze tří částí – začátku, prostředku a konce. Na začátku musíte uvést nějaký konflikt, který posluchače zaujme (může se například jednat o nějakou šokující statistiku), pak přijde prostředek (tedy cesta za řešením) a nakonec konec (katarze, kde se situace vyřeší). Když se budete držet tohoto familiérního formátu, své publikum určitě zaujmete, ať budete mluvit o čemkoliv.

  Tři hlavní body

  Vaše publikum si z prezentace zapamatuje maximálně tři myšlenky. Představovat proto mnoho různých konceptů, čísel a statistik je nejen zbytečné, ale dokonce kontraproduktivní, protože zahlcováním informacemi můžete u publika odvádět pozornost od hlavních myšlenek, které chcete předat. Zaměřte se tedy ve vaší prezentaci maximálně na tři body a ty komunikujte co možná nejjasněji.

  Používání seznamů tří věcí

  Číslo tři je jaksi magické a pro vyjadřování myšlenek ideální. Proto se používá často ve vtipech nebo v pohádkách. I vy byste měli používat ve své prezentaci skupiny nebo seznamy o třech bodech či věcech. Když uvádíte typické příklady, uveďte tři. Pokud se snažíte zdůraznit nějaké slovo, řekněte ho třikrát. Tři je zkrátka počet, který publiku přirozeně pomáhá porozumět tomu, co se jim snažíte říct.

   

  -mm-

  Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine