Characteristics of a productive and effective team

Charakteristiky produktivního a efektivního týmu

What distinguishes successful teams from the unsuccessful? What are the traits of a group that reaches its full potential? Here we present five characteristics of a successful team that has stable, good results in the long run and whose members help one another out.

Strong team spirit

According to ProjectTimes.com, a quality team is capable of utilising the strengths of its members. Each person has some sort of expertise, everyone excels at something, and it is the task of a well-functioning group to make use of these strengths when working on shared projects. Quality of communication is also extremely important in teamwork; it needs to be quick, open and trouble-free.

Adequate space for one's own initiative

If team members are micromanaged, they can never achieve their full potential. As time goes on and their experience grows, employees have to be given greater space to do things on their own. This of course means they will also assume greater accountability for their part in the project.

Employees trusting one another

Mutual trust between team members is the be-all and end-all of the success of the whole group. Employees must trust one another, help one another and rely on the skills of the others. This applies to relations not only between individual team members but also between the manager and their subordinates.

Single shared vision

Any team that wants to work together and aim at a common goal must have a shared vision. One of the main tasks of the manager is to make the team enthusiastic about an attractive common goal and vision.

Sufficient rewarding of employees

A well-functioning team should not go without appropriate rewards that reflect their hard work and extra effort. If team members are not properly rewarded, they will soon lose their zeal and after some time the team as a whole will decline in terms of motivation and productivity.

 

-mm-

  Charakteristiky produktivního a efektivního týmu

  Co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných? Jaké jsou charakteristiky pracovní skupiny, která dosahuje svého maximálního potenciálu? Přinášíme vám pět charakteristik úspěšného týmu, který podává stabilně a dlouhodobě dobré výsledky a ve kterém si členové týmu navzájem pomáhají.

  Silný týmový duch

  Kvalitní tým využívá silných stránek jeho jednotlivých členů, jak uvádí server ProjectTimes.com. Každý má nějakou expertizu, každý je v něčem lepší, a je právě úkolem dobře pracující skupiny v rámci společných úkolů tyto silné stránky jednotlivých pracovníků využívat. Při týmové práci je také nesmírně důležitá kvalita komunikace, která mezi členy týmu musí být rychlá, otevřená a bezproblémová.

  Adekvátní prostor pro vlastní iniciativu

  Pokud jsou členové skupiny vystaveni mikro-managementu vedoucího, tým jako celek nikdy nemůže dosáhnout svého maximálního potenciálu. Pracovníkům se postupem času s přibývajícími zkušenostmi musí dostávat i většího prostoru k tomu, aby mohli dělat věci po svém. S tím samozřejmě souvisí i vyšší zodpovědnost jednotlivých zaměstnanců za své části projektu.

  Důvěra mezi členy týmu

  Vzájemná důvěra členů týmu je alfou i omegou úspěchu celé skupiny. Pracovníci si musí navzájem věřit, musí si pomáhat a musí mít důvěru ve schopnosti ostatních. To platí jak mezi řadovými členy týmu, tak i ve vztahu mezi vedoucím a jeho podřízenými.

  Jedna sdílená vize

  Každý tým je schopen pracovat soudržně a jít za cílem jenom v případě, že má společnou vizi. Jedním z hlavních úkolů manažera tak je nadchnout tým pro dostatečně atraktivní společné cíle a vize.

  Odpovídající odměňování pracovníků

  Dobře pracující tým se neobejde i bez adekvátního odměňování, které reflektuje tvrdou práci nebo práci navíc. Jestliže nejsou členové týmu dobře hodnoceni, elán jim dlouho nevydrží a po čase bude tým jako celek výrazně ztrácet na motivaci a produktivitě.

   

  -mm-

  Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times