What exactly are you afraid of in public speaking? Part 1/2

Čeho se vlastně bojíte při veřejném vystupování? Část 1/2

Anyone experienced in public speaking would tell you that success is a matter of practice and thorough preparation. If you feel uncomfortable before your presentations and would prefer to run away, this feeling definitely does not last forever. Start by naming your fear. Once you become aware of what you are afraid of, you can eliminate this fear. Businessinsider.com published a list of the ten most common public speaking fears and practical recommendations to overcome them.

My voice will shake

This fear can be overcome by practicing slow, deep breathing before going on stage. The essence of this relaxation exercise is to focus only on your breathing and nothing else. Repeat to yourself: "The only thing I have to concentrate on now is inhaling and exhaling."

I will forget my speech

This fear can be avoided in two ways - by rehearsing your performances and by preparing every speech in a logical order. Do not memorize your speech, rather use visuals to guide you.

There will be a technical failure

This can happen at any time. You can, however, reduce the risk of technical failures by arriving early and testing all the tools thoroughly. You should be prepared for the situation if the technology really does fail and you have to make your presentation without a computer.

There will be a heckler in the audience

This is another situation when preparation will help you. If you start to hear some disagreement, do not ignore it. On the contrary, openly say that you see someone disagrees with you and ask him for his opinion. Then ask for the opinions of others. Do not fight with your opponents, respond with respect and empathy.

The audience will not be interested

You cannot have one hundred percent control over the audience reactions to your jokes. You can, however, reduce the fear of your audience's lack of interest by focusing the content of your speech on the needs and interests of the audience. Then your jokes will not be important. Actually, you will not even need jokes to win the audience's attention. In the case of true crisis, starting a discussion with the audience will help - ask them about their experiences.

You can read the second part of the article here.

-Kk-

  Čeho se vlastně bojíte při veřejném vystupování? Část 1/2

  Každý zkušený řečník vám řekne, že úspěch ve veřejném vystupování je záležitostí praxe a důkladné přípravy. Pokud se před svými vystoupeními cítíte nepříjemně a nejraději byste utekli, rozhodně to nemusí trvat věčně. Začněte tím, že si pojmenujete svůj strach. Jakmile si budete vědomi toho, čeho se obáváte, můžete tento strach odstranit. Server businessinsider.com publikoval přehled deseti nejčastějších strachů při veřejném vystupování a doporučení, jak je překonat.

  Bude se mi třást hlas

  Tento strach lze překonat nácvikem pomalého hlubokého dýchání před vystoupením. Podstatou tohoto relaxačního cvičení je soustředit se pouze na dech a nic dalšího. Říkejte si v duchu: „Jediné na co teď musím myslet, je nádech a výdech.“

  Zapomenu, co mám říci

  Tomuto strachu lze předejít dvěma způsoby – důkladným nacvičením vystoupení a sestavením vystoupení tak, aby jednotlivé jeho části na sebe logicky navazovaly. Neučte se svůj projev nazpaměť, raději použijte více obrázků, které vás povedou.

  Selže technika

  To se může stát kdykoli. Snížit riziko selhání techniky však můžete tím, že přijdete včas a vše si důkladně vyzkoušíte a připravíte. Měli byste být připraveni i na situaci, kdy technika nepůjde vůbec a budete muset prezentovat bez počítače.

  V hledišti bude provokatér

  I zde vám pomůže příprava. Začne-li se ozývat nějaký nesouhlas, nepřehlížejte to. Naopak otevřeně řekněte, že vidíte, že s vámi někdo nesouhlasí a požádejte jej o jeho názor. Pak se na názory zeptejte i ostatních. Nebojujte proti svým oponentům, reagujte s respektem a empatií.

  Publikum bude bez zájmu

  Stoprocentní kontrolu nad tím, zda se publikum bude smát vašim vtipům, získat nemůžete. Strach z nezájmu publika však můžete snížit tím, že obsah svého vystoupení zaměříte na potřeby a zájmy svého publika. Pak už bude úplně jedno, jaké vtipy říkáte. Vlastně je ani nebudete potřebovat, abyste si získali pozornost. V případě největší krize vám pomůže, když zapojíte publikum do diskuse – zeptáte se na jejich zkušenosti.

  Druhou část článku si můžete přečíst zde.

  -kk-

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání