7 tips on how to stop being afraid to speak in front of others

7 tipů, jak se přestat bát mluvit před ostatními

People are afraid to speak in front of others for various reasons. It may be ordinary shyness, fear of confrontation or even perfectionism that compels someone to keep silent until they feel familiar with all the details of a particular situation. The on-line server CNN Money offers some tips that will help you talk.

1. Do not lower the value of your ideas

If you have any ideas or comments about the topic being discussed, do not underestimate their value. Before attending meetings, give yourself a little pep talk. Remind yourself of your skills and experience and be aware that others in the team trust you and will help you.

2. Enter the discussion early

The more you hesitate over whether to present your idea at a meeting, the harder it will be to break the ice of your shyness. Even if you have prepared only a few brief points, try to communicate these at the beginning, ideally within the first 10 minutes.

3. Prepare ahead

Choose a topic from the forthcoming agenda and prepare it beforehand. When this issue comes up, you will be ready.

4. Ask questions

Once you start asking questions on the topic under discussion, you will begin to feel more involved in the issue and thus be more active in the discussions overall. This is the easiest way to talk.

5. Forget self-censorship

Overcome any fear and commit yourself to voicing at least one idea that occurs to you at the given moment. If you stop constantly pondering and editing ideas in your own head, you will soon learn to contribute to discussions spontaneously and without fear.

6. Disagreement is useful

Be aware that you are bound to encounter opposing views. However, these will help you think about more possible solutions and develop your own creative skills. Therefore, do not be afraid to express your opinion, even if you know that some people will disagree with you.

7. Support others

Show support to your leader in the discussion and do not leave all the responsibility on him or her. Managers will quickly notice your abilities and strengths in not being afraid to make yourself heard or support someone.

Overcoming shyness requires patience, especially if it is a long-term character trait. But if you learn to express your opinions and disagreement, you will not only improve your skills, but also help your career within the company.

-bn-

  7 tipů, jak se přestat bát mluvit před ostatními

  Lidé se obávají hovořit před druhými z různých důvodů. Může jít o obyčejnou stydlivost, obavy z konfrontace nebo dokonce perfekcionismus, který někoho nutí zdržet se slova, dokud nezná všechny detaily k situaci. Server CNN Money zveřejnil několik rad, které vám pomohou se rozmluvit.

  1. Nesnižujte hodnotu svých nápadů

  Pokud máte nějaký nápad nebo připomínku k diskutovanému tématu, nepodceňujte jejich hodnotu. Dříve než půjdete na jednání, veďte k sobě krátkou povzbuzovací řeč. Připomeňte si své schopnosti a zkušenosti a uvědomte si, že ostatní v týmu vám věří a podrží vás.

  2. Začněte jako první

  Čím více budete váhat, zda na poradě sdělit svůj nápad, tím hůře se vám budou prorážet ledy vaší stydlivosti. I přesto, že máte připravených jen pár stručných bodů, snažte se je sdělit ihned na začátku, ideálně v prvních 10 minutách.

  3. Připravujte se předem

  Vybírejte si z příštích témat agendy a dopředu se na něj připravte. Jakmile přijde řeč na tuto problematiku, budete už připraveni.

  4. Dotazujte se

  Jakmile budete pokládat dotazy k diskutovanému tématu, začnete se cítit více zapojení do problematiky a tím i více aktivní v diskuzích celkově. Je to nejjednodušší způsob, jak se rozmluvit.

  5. Zapomeňte na cenzuru sebe sama

  Překonejte obavy a zavažte se sdělit minimálně jednu myšlenku, která vám v dané chvíli vyvstane na mysli. Pokud si v hlavě přestanete své nápady neustále přemítat a editovat, naučíte se rychle přispívat do diskuzí bez obav a přípravy.

  6. Nesouhlas je užitečný

  Uvědomte si, že opačným názorům druhé strany se nevyhnete. Napomohou vám však rozvažovat nad více možnými řešeními a rozvinou vaše kreativní schopnosti. Nebojte se tedy projevit svůj názor, i když víte, že někteří s vámi nebudou souhlasit.

  7. Stůjte za ostatními

  Prokažte svou podporu vašemu vedoucímu v diskuzi a nenechte všechnu zodpovědnost jen na něm. Manažeři si velmi rychle povšimnou vašich schopností a síly nebát se projevit nebo někoho podpořit.

  Překonat stydlivost chce trpělivost zvláště, pokud se jedná o dlouhodobý zvyk. Pokud se ale naučíte projevit své názory i nesouhlas, zlepšíte nejen své schopnosti, ale napomůžete i své kariéře ve společnosti.

  -bn-

  Zdroj: Fortune.com - server prestižního amerického časopisu Fortune