Four things preventing you being more successful in life and at work

4 věci, které vám brání být v životě i práci úspěšnější

What separates the successful from the rest? Not origin, education, nor even in many cases innate intelligence. Successful people have a different approach from others, both in life and at work. Here are four things you must stop doing in order to achieve the state of mind of successful people.

Stop doubting yourself

According to the Brian Tracy blog, successful people are above all confident. Whatever they do, they believe in themselves and thus they really are good. People who doubt themselves and automatically assume they will fail in what they are doing can never achieve success.

Stop procrastinating

Many talented people are finished before they even begin as a result of procrastination. The constant postponing of work and creative activities is currently a widespread problem of many people: if you do not learn how to work relentlessly on a daily basis to achieve individual goals, you will end up in the crowded pack of the unsuccessful.

Stop hiding in the status quo

Successful people have embraced change as their mantra and they keep trying new things and processes. If you are unable or unwilling to leave your comfort zone, you cannot expect success simply to fall into your lap. The path to success is difficult and often unpleasant, which is why not everybody can make it. Take the opportunity to distinguish yourself from the rest.

Stop making excuses

Take responsibility for your own actions into your own hands. Everybody has the same conditions; we all live in the same world. If circumstances seem not to be in your favour, it is due only to your unpreparedness and lack of flexibility. Do not use other people, scams, circumstances or lack of time as a pretext; instead, adjust yourself to the existing conditions.

 

-mm-

  4 věci, které vám brání být v životě i práci úspěšnější

  Co odděluje úspěšné od neúspěšných? Není to původ, vzdělání, a v mnoha případech ani vrozená inteligence. Úspěšní lidé mají jiný přístup, než ti ostatní, a to jak v životě, tak i v práci. Zde jsou 4 věci, které musíte přestat dělat, abyste si osvojili mentalitu úspěšných.

  Přestaňte o sobě pochybovat

  Podle blogu Briana Tracyho mají úspěšní lidé především sebevědomí. Ať dělají cokoliv, věří si a díky tomu jsou skutečně dobří. Lidé, kteří sami sobě nevěří a automaticky předpokládají, že to, co dělají, jim nevyjde, nikdy úspěchu nemohou dosáhnout.

  Přestaňte prokrastinovat

  Spousty talentovaných lidí skončili ještě dříve, než pořádně začali, a to díky prokrastinaci. Chorobné odkládání práce a tvořivých aktivit je aktuálně zhoubou mnohých lidí, a pokud se nenaučíte k jednotlivým cílům propracovávat každodenně a neúnavně, skončíte v oné početné skupině neúspěšných.

  Přestaňte se schovávat ve statusu quo

  Úspěšní lidé pojali změnu jako svoji mantru a neustále zkouší nové věci a postupy. Pokud nejste schopni či ochotni vystoupit ze své komfortní zóny, nemůžete čekat, že vám úspěch spadne do klína. Cesta k úspěchu je těžká a mnohdy nepříjemná, proto ji nezvládne každý. Berte to jako svoji příležitost se oddělit od ostatních.

  Přestaňte se vymlouvat

  Vezměte odpovědnost za svoje činy do svých vlastních rukou. Všichni mají stejné podmínky, všichni žijí v jednom a tom samém světě. Jestliže se vám zdá, že vám nepřejí okolnosti, je to pouze vaší nepřipraveností či nedostatečnou flexibilitou. Nevymlouvejte se na ostatní, na podrazy, na okolnosti, na nedostatek času, a uzpůsobte se podmínkám, které máte k dispozici.

   

  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com