Tips on how to turn your weaknesses into strengths

Tipy, jak své slabé stránky přetavit v přednosti

We all have strengths and weaknesses. And we should also try to reduce or eliminate our weaknesses and turn them into strengths. How to do it? Here are some general tips.

These tips are based on an article on the LinkedIn Talent blog.

Identify your weaknesses

The first step is to figure out what your weaknesses even are. Try to look at yourself in as objective a light as possible and write down the qualities, attitudes and imperfections that would be worth working on.

Get feedback from those around you

If you do not know what your weaknesses are or which ones you should focus on, ask those around you. Ask people you trust for their honest opinion (this could be family members, but also partners, subordinates or superiors).

Identify which of your weaknesses you want to work on as a priority

We all have weaknesses. But the important thing is to identify which ones you want to address first. Choose one or two, or three at most, to focus on. Do not be overly ambitious

Educate yourself

Overcoming your weaknesses requires education, among other things. Keep an open mind and dbe ready to learn something new to reduce the impact of your weaknesses.

Support your strengths

One way to accentuate your strengths is to accentuate your strengths even more. So a good tactic is to work on improving your weaknesses at the same time as you work on improving what you are good at and what you enjoy.

Take small steps over a long period of time

Do not assume that change will come immediately. Be prepared to work on yourself over the long term and make small changes over a longer period of time, rather than some radical, sudden steps.

Set realistic goals

Be realistic. The fact that a trait is your weakness is probably a long-term problem. And it requires a long-term solution as well. So do not be too hard on yourself and set goals that are actually achievable.-mm-

  Tipy, jak své slabé stránky přetavit v přednosti

  Každý máme nějaké silné a slabé stránky. A každý bychom se také měli snažit své slabé stránky redukovat či přímo eliminovat a přetvořit je v přednosti. Jak na to? Zde je několik obecných tipů.

  Tyto tipy vychází z článku na blogu LinkedIn Talent.

  Identifikujte své slabé stránky

  Prvním krokem je zjistit, co vůbec jsou vaše slabé stránky. Snažte se sami na sebe podívat v co možná nejobjektivnějším světle a sepište si vlastnosti, přístupy a nedokonalosti, na kterých by stálo za to zapracovat.

  Získejte zpětnou vazbu od svého okolí

  Pokud si nevíte rady, jaké jsou vaše slabé stránky nebo kterým z nich byste se měli věnovat především, obraťte se na své okolí. Zeptejte se lidí, kterým důvěrujete, na jejich upřímný názor (mohou to být členové rodiny, ale i partneři, podřízení nebo nadřízení).

  Určete, na kterých ze svých slabých stránek chcete zapracovat prioritně

  Každý máme slabých stránek až nad hlavu. Důležité ale je určit si, kterým z nich se chcete věnovat ze všeho nejdřív. Vyberte si jednu dvě, maximálně tři, na které se zaměříte. Nemějte příliš přehnané ambice

  Vzdělávejte se

  Překonat své slabé stránky, to vyžaduje mimo jiné vzdělávání. Mějte otevřenou mysl a nebojte se naučit se něco nového, abyste dopad svých slabých stránek redukovali.

  Podpořte své silné stránky

  Jedním ze způsobů, jak upozadit své silné stránky, je ještě více akcentovat ty silné. Dobrou taktikou je tedy paralelně s prací na zlepšení svých slabých stránek zároveň pracovat i na zlepšení toho, co vám jde a co vás baví.

  Dělejte drobné krůčky po dlouhou dobu

  Nemyslete si, že změna přijde ihned. Buďte připraveni na sobě pracovat dlouhodobě a dělejte drobné změny po delší časový úsek, spíše než nějaké radikální, náhlé kroky.

  Určete si realistické cíle

  Buďte realisté. To, že nějaká vaše vlastnost je vaší slabou stránkou, je pravděpodobně dlouhodobý problém. A ten vyžaduje i dlouhodobé řešení. Nebuďte proto na sebe příliš přísní a určete si cíle, které budou skutečně dosažitelné.  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Talent Blog - blog profesní sociální sítě LinkedIn zaměřený na nábor a rozvoj talentů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Talent Blog
  Štítky: Kariéra