Has your team's productivity fallen? Five steps to solve the problem

Klesla vašemu týmu produktivita? Pět kroků k řešení tohoto problému

One of the key tasks of a manager is to create an environment for their team that motivates all employees to do their best and allows the group as a whole to reach its maximum potential. If your team's productivity suddenly drops, you need to address the problem immediately. You can do this by following the five steps described in this article.

These tips were published by BusinessMatters Magazine.

Find out what's behind the drop in productivity

First and foremost, you should identify the cause of the decline. This might sound simple but you need to go deep and ascertain the real root of the problem. Is it increased absenteeism of subordinates? Or maybe inappropriate tools, a change in communication processes, or external factors beyond your control?

Present the findings to your subordinates and discuss them

Do not attempt to evaluate and resolve the entire situation yourself. Discuss your findings with team members and let them comment on where they think the problem is. They might surprise you with some information you had not realised or did not know about that will help you in solving the problem.

Define an action plan for the future with subordinates

Now it is your turn to say what you will change to make the team more productive again. Regardless of whether the problem is internal or there are external influences beyond your control, you always need to find a way to adapt to the situation and possibly change your working style to get productivity back on track.

Motivate subordinates positively

Do not try to intimidate your subordinates or alarm them regarding the consequences if productivity were to drop. Positive motivation always works best. So try to find a workable solution as a team and set the next steps so that employees are properly motivated to fix the problem.

Monitor the progress of the action plan

In the days, weeks and months ahead, monitor the progress of the joint corrective action plan. See if the remediation process is working well and, if not, do not hesitate to adjust it.

 

-mm-

  Klesla vašemu týmu produktivita? Pět kroků k řešení tohoto problému

  Jedním z klíčových úkolů manažera je vytvořit svému týmu takové prostředí, které všechny pracovníky motivuje k co možná nejlepšímu výkonu a které celé skupině umožní dosáhnout svého maximálního potenciálu. Pokud se stane, že vašemu týmu znenadání klesne produktivita, musíte problém ihned začít řešit. A to pomocí následujících pěti kroků.

  Tyto tipy uveřejnil server BusinessMatters Magazine.

  Zjistěte, co za poklesem produktivity stojí

  V prvé řadě musíte zjistit příčinu tohoto poklesu. To možná zní jednoduše. Vy ale musíte jít pod povrch a zjistit skutečné jádro celého problému. Je to větší absence vašich podřízených? Nebo to jsou třeba nevhodné nástroje, změna v komunikačních procesech nebo externí důvody, které nelze ovlivnit?

  Seznamte své podřízené se svými zjištěními a pobavte se o nich

  Nesnažte se celou situaci vyhodnotit a vyřešit sami. Promluvte si o svých zjištěních se členy svého týmu a nechte je se vyjádřit k tomu, kde si myslí, že je problém. Třeba vás překvapí nějakou informací, kterou jste si neuvědomili nebo jste o ní nevěděli a která vám v řešení problému pomůže.

  Definujte si spolu s podřízenými akční plán do budoucna

  Na řadě teď je říct si, co změníte, aby se produktivita týmu opět zvýšila. Ať už je problém interního rázu nebo se jedná o externí vlivy, které nelze ovlivnit, vždy musíte najít způsob, jak se dané situaci přizpůsobit a případně změnit svůj styl práce tak, aby se produktivita znovu dostala do zelených čísel.

  Motivujte své podřízené pozitivně

  Nesnažte se své podřízené zastrašovat. Ani nijak děsit následky, které by nastaly, kdyby produktivita klesla. Pozitivní motivace funguje vždy nejlépe. Pokuste se tedy jako tým najít schůdné řešení a nastavit si další kroky tak, aby byli pracovníci skutečně motivováni k tomu s problémem něco udělat.

  Monitorujte průběh akčního plánu

  V následujících dnech, týdnech a měsících monitorujte průběh společného nápravného akčního plánu. Zjišťujte, jestli se vám proces nápravy daří, a pokud ne, neváhejte jej poupravit.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters