Five tips on strengthening a sense of camaraderie in your team

5 tipů, jak ve vašem týmu posílit pocit sounáležitosti a týmového ducha

For a team to be able to reach its maximum potential, there needs to be a strong team spirit among its members. Colleagues must be able to rely on one another and always pull together. It is the long-term task of the manager actively to foster good relations and build team spirit. Here are five tips on how to go about it.

These tips were published by Management-Issues.com.

Establish team rituals

A good way to encourage greater team spirit among subordinates is to introduce team rituals. These are habits, regular events and practices that you and your team create and regularly engage in. They will help team members feel part of the same tribe.

Do not underestimate team-building activities

Just because team members spend time together at work does not mean this is quality time in terms of interpersonal relations. Be sure to focus on team-building activities that will help subordinates become better acquainted with one another.

Enthuse the team for a common vision

The team will pull together better if they know where they are heading. Make the team feel enthusiastic about a vision everyone can share and give them a common goal to work towards.

Set up team processes to encourage joint working and collaboration

If a team's processes are set up so that each member is a separate unit lacking contact with other people, you can hardly build any internal cohesion. Set up team processes in a way that encourages collaboration between members.

Treat everyone with the same respect and give everyone the same opportunities

As a manager, you must not have any "favourite" subordinate who enjoys certain advantages or is treated differently from the others. Treat everybody equally; otherwise, there is a risk of open or hidden animosity developing among subordinates, which will only succeed in thwarting all your efforts to build team spirit.-mm-

  5 tipů, jak ve vašem týmu posílit pocit sounáležitosti a týmového ducha

  Aby se tým mohl přiblížit svému maximálnímu potenciálu, musí v něm panovat pocit sounáležitosti. Kolegové se na sebe musí moci spolehnout a musí táhnout za jeden provaz. Dobré vztahy a pocit, že kolegové patří takříkajíc do stejného kmene, je nutné z pozice manažera aktivně a dlouhodobě budovat. A zde je pět tipů, jak na to.

  Tyto tipy uveřejnil server Management-Issues.com.

  Zaveďte týmové rituály

  Dobrým způsobem, jak ve skupině podnítit větší pocit sounáležitosti, je zavést týmové rituály. Jedná se o zvyklosti, pravidelné akce a rituály, které si s týmem vytvoříte a kterým se pravidelně věnujete. Ty pak podpoří u členů týmu myšlenku, že patří k stejnému kmeni.

  Nepodceňujte team-buildingové aktivity

  To, že spolu kolegové tráví čas v práci, ještě neznamená, že ho tráví z lidského hlediska na kvalitní úrovni a že mají čas se lépe poznat. Určitě se tedy soustřeďte na team-buildingové aktivity, které toto důvěrnější poznání mezi kolegy podpoří.

  Nadchněte tým pro společnou vizi

  Tým bude lépe táhnout za jeden provaz, když bude vědět, kam směřuje. Nadchněte proto tým pro společnou vizi a dejte mu cíl, za kterým se může společnými cestami ubírat.

  Nastavte procesy v týmu tak, aby podporovaly společnou práci a kolaboraci

  Jestliže jsou procesy ve vašem týmu nastavené tak, že každý člen týmu je samostatnou jednotkou bez kontaktu s ostatními, těžko můžete v týmu vybudovat nějakou sounáležitost. Nastavte procesy v týmu tak, aby podporovaly spolupráci mezi jednotlivými jeho členy.

  Chovejte se ke všem se stejným respektem a dávejte všem stejné příležitosti

  Jako manažer nesmíte mít žádného „oblíbeného“ podřízeného, který u vás má nějaké výhody nebo ke kterému se chováte jinak než k ostatním. Všem měřte stejným metrem. Jinak hrozí, že vznikne mezi vašimi podřízenými otevřená nebo skrytá nevraživost, která jakýmkoliv snahám o vybudování týmového ducha úspěšně zabrání.  -mm-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues