Uncertainty hinders you in life and development. So get rid of it

Nejistota vás brzdí v životě i rozvoji. Zbavte se jí

"The more you can tolerate ambiguity and lean into the unknown, the more likely you are to dance with it long enough to come up with better solutions, ideas, and creations." (Jonathan Fields, excerpt from his book entitled Uncertainty)

The problem is that most of us react somehow to ambiguity or uncertainty to the point where it becomes a limiting factor in our lives. It's not so much the fear of failure as the fact we don't want to be judged for taking a different path to the majority. So how can we move forward when everything seems to be out of control and we are losing ground?

Fields suggests we first find our anchors of certainty. These are rituals and routines we incorporate into our lives and they help us face resistance: "The ritual will help you train to sit down when you most want to stand up, or when you are forced to work on part of a process you don't like or feel anxious about."

Train your brain in the art of focused consciousness through meditation, attention, visualisation and exercise so as to stay focused and grounded. It is a process of getting rid of all the pressures that accumulate around you every day as you interact in the world: expectations, the ego, things that ultimately make your vision unclear.

Studies show that the aerobic exercise described above increases the size of the prefrontal cortex, thereby facilitating the interaction between it and the amygdala. It is the prefrontal cortex part of the brain that helps suppress signals of fear and anxiety in the amygdala.

For artists, entrepreneurs and other creators, therefore, mind training is a powerful tool in finding a way to transform lingering insecurity, fear and anxiety into something less toxic or directly into energy that supports further creative thinking and development.


-bb-

  Nejistota vás brzdí v životě i rozvoji. Zbavte se jí

  Čím více dokážete tolerovat nejednoznačnost a opřít se do neznáma, tím je pravděpodobnější, že s ní budete tančit dostatečně dlouho, abyste přišli s lepšími řešeními, nápady a výtvory.“ (Jonathan Fields, úryvek z knihy Nejistota)

  Problém je v tom, že většina z nás do určité míry reaguje na nejednoznačnost nebo nejistotu natolik, že se pro nás stává limitujícím faktorem v našem životě. Nejde ani tak o strach ze selhání, jako o to, že nechceme být souzeni za to, že jsme se vydali odlišnou cestou než většina ostatních. Jak tedy postupovat vpřed, když se zdá, že se vše vymklo kontrole a my ztrácíme pevnou půdu pod nohama?

  Fields navrhuje, abychom nejprve našli naše kotvy jistoty. Kotvy jistoty jsou rituály a rutiny, které začleňujeme do našich životů a pomáhají nám čelit odporu. "Rituál vám pomůže trénovat, abyste se posadili ve chvíli, kdy se vám chce nejvíce stát, nebo když jste nuceni pracovat na té části procesu, který vás nebaví nebo při něm pociťujete úzkost."

  Procvičujte svůj mozek v umění soustředěného vědomí prostřednictvím meditace, pozornosti, vizualizace a cvičení, abyste zůstali soustředěni a při zemi. Jde o proces zbavování se všech tlaků, které se kolem vás hromadí každý den při interakci ve světě – očekávání, ego, věci, které nakonec činí vaši vizi nejasnou.

  Studie dokazují, že aerobní cvičení popisované výše zvyšuje velikost prefrontální kůry, a díky tomu usnadňuje interakci mezi ní a amygdalou. Právě prefrontální kůra, je částí mozku, která pomáhá potlačit signály strachu a úzkosti amygdaly.

  Pro umělce, podnikatele a další tvůrce je tedy cvičení mysli mocným nástrojem při hledání cesty, jak transformovat přetrvávající nejistotu, strach a úzkosti na něco méně toxického nebo přímo energii, která podporuje další tvůrčí myšlení a rozvoj.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now