Employee engagement is more than happiness

Angažovanost zaměstnanců je více než spokojenost

A study last year by Gallup entitled State of the Global Workplace, which examined the engagement of employees in 142 countries including the Czech Republic, showed that only 13% of employees worldwide are engaged. "Engaged" here means psychologically committed or dedicated to their work and interested in helping their organisations. 63% of the global workforce consisted of disengaged employees who lacked motivation and interest in helping their employers voluntarily. The remaining 24% were actively disengaged employees who were unhappy, unproductive and negatively affected their colleagues. These numbers are not very optimistic.

If you are wondering how to improve the engagement of your subordinates, try to see things more through the eyes of employees. Be inspired by the recommendations from a recently published article on Recruiter.com, entitled 6 Things Your Employees Wish You Knew About Engagement.

1. Engagement is not happiness

A happy employee may lack the motivation to provide the best possible performance. Happy employees are often hampering all the others.

2. Engagement does not occur by itself

It is not enough to increase employee awareness about engagement; you will also need a strategic plan. Look how your competitors organise the engagement of their staff.

3. Engagement has an impact on business results

It has a direct impact on such indicators as employee turnover, productivity, rate of absenteeism, etc. In addition, remember that engaged employees have to counter the negative impact of their disengaged colleagues.

4. Engagement is a matter of respect

A manager who wants engaged subordinates should not show them that s/he alone is the one who can best handle all the work. Show respect for your staff and their abilities.

5. Engagement is a matter of good management

A manager who has doubts about somebody in her/his team should talk about it, not just keep quiet and give funny looks. It is no wonder that bad bosses are still the most common reason why employees leave their jobs.

6. Engagement is a matter of communication

Employees need answers to basic questions: Why are we doing our work? What is our ultimate goal? They want to know what is going on in the company, where it is heading and what role they play in its development.

-kk-

  Angažovanost zaměstnanců je více než spokojenost

  Loňská studie společnosti Gallup s názvem State of the Global Workplace, která zkoumala angažovanost zaměstnanců ve 142 zemích včetně České republiky, ukázala, že pouze 13 % zaměstnanců na světě je tzv. angažovaných neboli psychologicky oddaných své práci a zájmu přinést své organizaci nějaký užitek. 63 % světové pracovní síly tvoří neangažovaní zaměstnanci neboli ti, kteří nemají motivaci a zájem dobrovolně pomáhat svému zaměstnavateli. Zbývajících 24 % pak tvoří zaměstnanci aktivně neangažovaní, kteří jsou nespokojení, neproduktivní a negativně ovlivňují své kolegy. To není příliš optimistická statistika.

  Ptáte-li se, jak ji zlepšit, zkuste se na věc dívat více očima zaměstnanců. Inspirujte se doporučeními, která nedávno zveřejnil server Recruiter.com v článku se názvem 6 věcí, které si vaši zaměstnanci přejí, abyste věděli o angažovanosti.

  1. Angažovanost není spokojenost

  Spokojený zaměstnanec nemusí mít žádnou motivaci podávat pro firmu ty nejlepší výkony. Právě spokojení zaměstnanci často brzdí všechny ostatní.

  2. Angažovanost nepřichází sama od sebe

  Zvyšovat povědomí zaměstnanců a angažovanosti nestačí, chce to strategický plán. Rozhlédněte se, jak řídí angažovanost svých lidí vaše konkurence.

  3. Angažovanost má vliv na obchodní výsledky

  Má přímý vliv na ukazatele, jako je fluktuace zaměstnanců, produktivita, míra absencí apod. Navíc si uvědomte, že angažovaní zaměstnanci musejí čelit negativnímu vlivu svých neangažovaných kolegů.

  4. Angažovanost je záležitost respektu

  Manažer, který chce angažované podřízené, by neměl dávat najevo, že všechnu práci zvládne nejlépe jen on sám. Ukažte respekt vůči svým lidem a jejich schopnostem.

  5. Angažovanost je záležitost kvalitního vedení

  Manažer, který má pochybnosti o některých členech svého týmu, by o nich měl mluvit, nikoli jen mlčet a tvářit se divně. Ne nadarmo jsou špatní šéfové stále nejčastějším důvodem odchodu zaměstnanců.

  6. Angažovanost je záležitost komunikace

  Zaměstnanci potřebují znát odpovědi na základní otázky: Proč děláme svou práci? Jaký je náš konečný cíl? Chtějí vědět, co se ve firmě děje, kam směřuje a jakou v tom oni hrají roli.

  -kk-

  Zdroj: Recruiter.co.uk - portál odborného britského časopisu pro specialisty náboru