Why do your colleagues not like you?

Proč vás vaši kolegové nemají rádi?

Is it just a silly popularity contest? Are you popular among your colleagues? If not, it might be time to think about the possible causes. The HR Communication website compiled a meaningful overview of the reasons why you might be a potential target for the ridicule or grudges of your colleagues:

1. You still complain and are lazy

The air conditioning hums, the sun is not shining, or you are cold. You do not appreciate your colleagues' ideas, but are only interested your plans for the coming weekend. Last in, but out perfectly on time. Do you recognize yourself?

2. You little/too much communicate with others

Do not get involved too much in slandering others because you arouse suspicion. Keeping a strict distance from an innocuous discussion puts you in the light of a detached colleague. Be cautious in terms of gossips, but keep in constant contact with the group.

3. Flatter a boss

You compliment his outfit, praise his abilities and pretend an excessive interest in him. If you are not Mr. Hujer, let the plums to grow in the garden, and if you want to please him (and we all know how important it is), do it smarter.

4. Steal someone else’s ideas

It may happen that you mistakenly appropriate someone else's idea. However, be sure that if it happens again, you will be suspect and a confrontation may arise.

5. You are asking silly questions and do not listen

If you like others to pay attention to you, do not try to seek attention through silly, delaying questions at meetings. Similarly, if you do not listen to what other people say, it is easy to lose the thread of the discussion, and then you ask unnecessary questions or make mistakes.

6. You are too perfectionist

Nothing will be perfect if you do not do it yourself. You do not trust anyone. And now I am just guessing. Who complains they have a lot of work and no free time?

7. You act inappropriately

Do you make people embarrassed with inappropriate talk, tell dirty jokes or discuss sensitive topics? You could find yourself on very thin ice. When it comes to discussions, better to be cautious.

8. You flaunt

Do you like it when you and your work are appreciated by others? Great. But you are more likely to be honoured for your modesty than your pride, right?

9. You are still on sick leave or taking your illness to work

Neither option is wrong. If you are still at home with the alleged illness, you raise suspicions that you are lazy and do not work, or vice versa, if you transfer germs among colleagues at work, they will not thank you for that either. Have a little courtesy.

10. You smell to others

Literally, it is a touchy subject, and it is difficult to tell someone that he smells. Take care, especially in summer. Take an antiperspirant with you and do not forget gum. All in all, it is just about your reputation.

-bn-

  Proč vás vaši kolegové nemají rádi?

  Že je to jen hloupá soutěž v popularitě? A vy jste mezi svými kolegy oblíbení? Pokud ne, je možná čas se zamyslet nad možnými příčinami. Server HR Communication sestavil výmluvný přehled důvodů, proč jste možným terčem posměchu nebo zášti vašich kolegů:

  1. Stále si stěžujete a jste líní

  Klimatizace moc hučí, venku slunce nesvítí nebo vám je zima. Nápady vašich kolegů se vám nezdají, ale sami jste vymysleli akorát plán na nadcházející víkend. Pozdní příchod, ale perfektně načasovaný odchod. Poznáváte se?

  2. Málo/moc komunikujete s ostatními

  Nesnažte se příliš zapojovat do pomluv ostatních, vzbudíte tak nedůvěru. Držet si striktně odstup od neškodné diskuze vás ale staví do světla rezervovaného kolegy. Buďte zdrženliví, co se týče pomluv, ale udržujte stálý kontakt se skupinou.

  3. Podlézáte nadřízenému

  Chválíte mu outfit, opěvujete jeho schopnosti a předstíráte nadměrný zájem o jeho osobu. Pokud nejste Hujer, nechte švestičky na zahrádce a jestliže se chcete zalíbit (a všichni víme, jak je to důležité), dělejte to chytřeji.

  4. Osvojujete si cizí nápady

  Může se stát, že si omylem přivlastníte cizí myšlenku. Buďte si však jisti, že pokud se to bude opakovat, budete podezřelí a můžete se dostat do konfrontace.

  5. Pokládáte hloupé dotazy, a neposloucháte

  Máte-li rádi pozornost ostatních, nesnažte se ji uspokojit hloupými zdržovacími dotazy na poradách. Stejně tak pokud neposloucháte diskuzi ostatních, snadno vám utečou myšlenky a vy se pak zbytečně ptáte nebo chybujete.

  6. Jste přílišný perfekcionista

  Nic nebude dokonalé, pokud si to neuděláte sami. Nikomu totiž nevěříte. A teď hádám. Kdo si stěžuje, že má hodně práce a žádný volný čas?

  7. Chováte se nevhodně

  Uvádíte lidi do rozpaků nevhodnými řečmi, říkáte hloupé vtipy nebo hovoříte o citlivých tématech? Ocitáte se tak na velmi tenkém ledě. Pokud přijde na takovou diskuzi, raději buďte zdrženliví.

  8. Vytahujete se

  Máte rádi, když vás a vaši práci ostatní ocení? Skvěle. Avšak spíše budete oceněni za svou skromnost než chvástání se, že?

  9. Jste stále na nemocenské nebo chodíte nemocní do práce               

  Ani jedna varianta není v pořádku. Pokud budete stále doma s údajnou nemocí, vzbuzujete podezření, že jste líní a nepracujete a naopak, pokud budete přenášet bacily na kolegy v zaměstnání, určitě vám také nepoděkují. Mějte trochu úcty.

  10. Ostatním nevoníte

  A to doslova. Je to choulostivé téma a o to složitější sdělit někomu, že je jeho odér v nepořádku. Dbejte na to a zvláště v létě. Noste při sobě antiperspirant a nezapomeňte žvýkačky. Jde přeci o vaše renomé.

  -bn-

  Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci