Five characteristics of a well functioning team

Jak maximálně využít potenciál vašeho týmu

Surveys indicate the quality of a working environment has a significant influence on the work performance and results of employees. When working in a group, a sense of camaraderie and team spirit are absolutely essential – and these are created only when the manager has the right attitude. What are the characteristics of a well functioning team and how can you create a working environment in which all employees are capable of fully exploiting their potential?

Appreciation of success

Certain forms of of success are pre-defined, included in individual job descriptions and automatically expected. Nonetheless, according to Project Times, managers should still explicitly acknowledge particular successes of individual employees. A kind word can have more impact than one might expect.

Considering family life

Surveys clearly demonstrate that people who are able to balance their personal, family life with work life are more hard-working and more efficient in their job. Flexible working hours or the possibility of staying at home with a sick child without taking a day off are things that will pay off financially in the long run.

Sufficient authority

There is nothing more demotivating than feeling like a replaceable cog in a large machine without any autonomy. For your employees to be happy, positive and motivated, it is important they have a degree of authority and autonomy to make work-related decisions themselves.

Positive motivation

Positive motivation always works better than the negative kind. Do not try to make your employees work by means of fear but rather through positive emotions.

Clearly defined functions

What makes a working environment flourish is individual people having their functions clearly defined. They must know what their obligations and rights are and what they can expect from others. Unclear roles of team members only add to an atmosphere of suspense and uncertainty.

 

-mm-

  Jak maximálně využít potenciál vašeho týmu

  Průzkumy ukazují, že kvalita pracovního prostředí a přístup vedoucího výrazně ovlivňují pracovní nasazení a výsledky zaměstnanců. Při práci ve skupině jsou pak zcela klíčové soudržnost a týmový duch – a ty jsou tvořené primárně správným přístupem vedoucího. Jaké jsou charakteristiky dobře fungujícího týmu a jak i vy můžete ve vašem týmu vytvořit pracovní prostředí, ve kterém všichni pracovníci maximálně využívají svůj potenciál?

  Ocenění úspěchu

  I přestože jsou určité úspěchy definované a jsou včleněny do popisu práce jednotlivých zaměstnanců a automaticky se s nimi počítá, podle Project Times je nutné, aby i přesto vedoucí pracovníci veřejně oceňovali dílčí úspěchy jednotlivých zaměstnanců. Vlídné slovo někdy udělá více, než by se mohlo zdát.

  Ohledy na rodinný život

  Průzkumy jasně ukazují, že lidé, kteří mají tu možnost rozumně vybalancovat osobní, rodinný život s tím pracovním jsou pak pracovitější a výkonnější v zaměstnání. Flexibilní pracovní doma nebo možnost zůstat s dítětem doma, pokud je nemocné, nad rámec dovolené, je něco, co se vám v dlouhodobém měřítku ekonomicky vyplatí.

  Dostatečné pravomoci

  Není nic víc demotivujícího, než když se člověk cítí pouze jako nahraditelné kolečko ve velkém stroji bez jakékoliv vlastní autonomie. Aby byli vaši zaměstnanci šťastní, pozitivní a motivovaní, je nutné, aby měli sami za sebe určité rozhodovací pravomoci, autonomii a možnost rozhodovat o své práci sami.

  Pozitivní motivace

  Pozitivní motivace vždy funguje lépe, než ta negativní. Nesnažte se zaměstnance vybičovat k lepším pracovním výkonům skrz strach, ale skrz pozitivní emoce.

  Jasně rozdělené funkce

  Pracovnímu prostředí prospívá, pokud jednotliví lidé mají jasně definované funkce, vědí, jaké jsou jejich povinnosti a práva, a vědí, co mohou čekat od ostatních. Nevyjasněné role členů týmu pouze přispívají k atmosféře napětí a nejistoty.

   

  -mm-

  Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times