Where to start when you want to create your own website (3/5)

Kde začít, když si chcete vytvořit vlastní webovou stránku? (3/5)

Creating a website for yourself or your start-up business involves a number of steps. Here we offer a series of articles containing quick tips and questions that will help you with planning, launching, and preparing content for your website guaranteed to interest visitors.

The third article in the series focuses on preparing website content.

Web content creation

What should you put on your website? And how hard is it to write web content? The answer, of course, depends on what kind of site you want. But for most small businesses, there are some pretty basic requirements for website content. Here's what to include on your site.

 • Your logo in the header. People expect your logo to appear in the upper left corner of the site.
 • Company name. The name cannot be inserted into the image: search engines would have trouble reading it. Thus if your business name isn't in text format, Google won't see it. So place it outside your graphics.
 • Your contact information. Provide an address with a link to Google Maps that can be clicked on if you have a physical location and include a contact phone number. This information should be easily accessible within a few seconds. A contact connection in the header or footer is ideal.
 • What you do. In the introduction, in an easily accessible place, you should say what you do (and in as few words as possible). For example, Uber used graphics with a smiling car driver and the text "Get there." It might be hard for you to be so succinct, but such an idea is priceless.
 • Write for customers, not for yourself. A short introduction to the company, one that satisfies even SEO, will suffice. Today, no one wants to read long texts about a company. Instead, focus more on content that tells customers what you can offer them to help meet their needs.
 • Update the content. If your site is outdated, your customers will believe that your business is as well. Keep content fresh, relevant, current.
 • Standardise. You need a home page, contact page and pages with an offer or solution for visitors, or a blog or news. Don't bother with a multi-page history of the company, etc. Be brief and maintain the website in a clear form.

 

The fourth part in the series will focus on offering value to visitors through the web.

  Kde začít, když si chcete vytvořit vlastní webovou stránku? (3/5)

  Vytvoření webové stránky pro vás nebo vaši začínající firmu zahrnuje řadu kroků. Připravili jsme seriál plný rychlých tipů a otázek, které vám pomohou s plánováním, spuštěním i přípravou obsahu pro váš web, který návštěvníky zaujme.

  V tomto díle se zaměříme na přípravu obsahu pro váš web.

  Tvorba webového obsahu

  Co byste měli dát na svůj web? A jak těžké je psát webový obsah? Odpověď samozřejmě závisí na tom, jaký web chcete. Ale pro většinu malých podniků existují některé docela základní požadavky na obsah webových stránek. Zde je uvedeno, co je třeba zahrnout do vašeho webu.

  • Vaše logo v záhlaví. Lidé očekávají, že se vaše logo zobrazí v levém horním rohu vašeho webu.
  • Název společnosti. Název nelze vložit do obrázku. Vyhledávače by měly problém s jeho přečtením. Takže pokud název vaší společnosti není v textovém formátu, Google jej neuvidí. Umístěte jej tedy mimo vaši grafiku.
  • Vaše kontaktní informace. Uveďte adresu s odkazem na mapy Google, na které lze kliknout, pokud máte fyzickou pobočku a doplňte kontaktní telefonní číslo. Tyto informace by měly být snadno dostupné během několika sekund. Ideální je kontaktní spojení v záhlaví či zápatí.
  • Co děláte. V úvodu, na dobře dostupném místě byste měli sdělit, co děláte (a co nejméně slovy). Např. společnost Uber využila grafiku s usmívajícím se řidičem automobilu a textem: „Dostaň se tam“. Může být pro vás těžké být takto výstižní, ale takový nápad je k nezaplacení.
  • Piště pro zákazníky, ne pro sebe. Krátké představení firmy, které uspokojí i SEO postačí. Dnes nikdo nechce číst dlouhé texty o firmě. Namísto toho se více soustřeďte na obsah, ve kterém sdělíte zákazníkům, co jim můžete nabídnout, jak pomůžete naplnit jejich potřeby.
  • Aktualizujte obsah. Pokud je váš web zastaralý, vaši zákazníci budou věřit, že vaše podnikání je také. Udržujte obsah svěží, relevantní, aktuální.
  • Standardizujte. Potřebujte domovskou stránku, stránku s kontakty a stránky s nabídkou či řešením pro návštěvníky, případně blog nebo aktuality. Nezatěžujte se mnohastránkovou historií firmy aj. Buďte výstižní a držte web v přehledné formě.

   

  V příštím díle se zaměříme na to, jak prostřednictvím webu nabídnout návštěvníkům přidanou hodnotu.

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How