Beat your "inner impostor" and start to trust yourself

Překonejte svého "vnitřního podvodníka" a začněte si věřit

Are you successful and yet still feel that you do not deserve the benefits your career or personal life bring you? Then you likely suffer from the "impostor syndrome", when you deceive yourself rather than the others around you. The Business 2 Community website has prepared an article offering some tips that should help you and other people get know yourself and stop apologizing for your well-deserved success.

In particular, successful women in business are the most vulnerable group who suffer from an almost pathological inability to internalize their own progress and to adopt them as their own. They describe the evidence their success as mere luck, chance or the result of misleading the people around them into thinking that they are better and smarter than others. Do you know someone like that? Is it you?

How do you get out of this mindset? The method that is used in this particular case is called cognitive behavioral therapy. Using this, the person learns to better understand his value and identify erroneous assumptions that often lead to completely groundless fears and feelings of concealed incompetence. We will not discuss this method in detail, this is the job of a psychotherapist. Rather, we will advise you on some helpful steps to cope with your own success and help yourself or someone else in their career and life.

1. Talk, talk, talk

In particular, younger women in business have to learn to express their opinions and to contribute actively to discussions or initiate it themselves. If you have someone like that in the team who is capable, but not conscious of that fact, encourage him (her). Be aware of the participation of these people in meetings and presentations, and try to turn the discussion over to them, or ask him (her) directly for the next presentation. A good way is to let these people talk about things they understand in round tables, where everyone has the opportunity to talk. This is for you, too, if you suffer from the same syndrome. Talk, talk, talk... and initiate opportunities to communicate.

If you feel that the employee holds back and maybe keeps some feelings to himself, initiate the conversation. Start gently. Help the other person to talk about his concerns and expectations. Sometimes just sharing thoughts aloud helps you get a better perspective and not only see things in a negative way.

2. Monitor the workload

Affected women (or men) often tend to perform multiple tasks in a more challenging pace than those around them. They always feel like they have to demonstrate something to someone (especially to themselves) and go beyond normal expectations. The results may perhaps be amazing, and if you are an employer, you must be happy. However, it is not healthy for the person at all. Keep track of above average performers and do not let them feel frustrated or burned out from working.

If you are facing a similar situation, it is important to understand that it is not fine when your body or mental health suffers. Talk to your supervisor, and compare your and your company's priorities and values, and set the boundaries together.

3. Document achievements

If someone of your team, or even you, have a problem internalizing your accomplishments, awards or recognition from another person usually has no meaning. The solution is to create a list of achievements and let the author, if possible, objectively evaluate these results, as if it is a review of someone else's work. You will support honest self-assessment and the ability to see things objectively. These are after all important business and managerial skills, right?

-bn-

  Překonejte svého "vnitřního podvodníka" a začněte si věřit

  Jste úspěšní a přesto máte pocit, že si veškeré benefity, které vám přináší kariéra nebo osobní život, prostě nezasloužíte? Pak pravděpodobně trpíte tzv. „syndromem podvodníka“, kdy však klamete především sebe než okolí. Server Business 2 Community připravil článek nabízející pár rad, které by vám i dalším lidem měly pomoci poznat sebe sama a přestat se omlouvat za svůj zasloužený zdar.

  Zejména úspěšné ženy v businessu jsou nejvíce ohroženou skupinou, která trpí až patologickou neschopností internalizovat si své vlastní pokroky a přijmout je za své. Důkazy úspěchu označují jako pouhé štěstí, náhody nebo důsledek klamání svého okolí, aby si myslelo, že jsou lepší a inteligentnější než ony. Znáte někoho takového ve svém okolí? Jste to vy?

  Jak z toho ven? Metoda, která se v tomto případě využívá, je zejména tzv. kognitivně behaviorální terapie. Díky ní se postižený člověk naučí lépe poznat svou hodnotu a identifikovat chybné domněnky, které vedou často zcela k bezdůvodným obavám i zmíněnému pocitu zastírané neschopnosti. Detailněji tuto metodu rozebírat nebudeme, to je úkolem psychoterapie. Raději poradíme několik užitečných kroků, jak se vyrovnat s vlastními úspěchy a pomoci tak sobě nebo někomu dalšímu v kariéře i životě.

  1. Mluvit, mluvit, mluvit

  Zejména mladší ženy, které se pohybují v businessu, se musí naučit vyjádřit svůj názor a aktivně přispívat do diskuzí nebo je samy vyvolávat. Pokud máte někoho takového v týmu, kdo je schopný, avšak není si toho příliš vědom, povzbuďte ho(ji). Buďte si vědomi účasti těchto osob na poradách a prezentacích a snažte se na ně obracet v diskuzích nebo ho(ji) přímo požádejte o příští prezentaci. Dobrým způsobem, jak takové lidi rozmluvit o věcech, kterým rozumí, jsou kulaté stoly, kde se v diskuzi každý vystřídá. Pro vás to platí také, pokud trpíte stejným syndromem. Mluvte, mluvte, mluvte…a iniciujte příležitosti ke komunikaci sami.

  Pokud máte pocit, že se zaměstnanec dostatečně neprojevuje a možná si některé pocity nechává pro sebe, iniciujte rozhovor. Začněte zlehka. Pomozte druhé osobě se rozmluvit o svých starostech a očekáváních. Někdy prostě sdílení myšlenek nahlas pomůže získat lepší perspektivu a nevidět věci tak černě.

  2. Monitorujte pracovní zátěž

  Ovlivněné ženy (i muži) často mají tendenci vykonávat více úkolů a v náročnějším časovém tempu než jejich okolí. Mají neustále pocit, že musí něco někomu (a zejména sobě) dokazovat a přesahovat rámec běžných očekávání. Výsledky mohou být možná úžasné, a pokud jste v roli zaměstnavatele, jásáte, pro dotyčnou osobu to však není vůbec zdravé. Udržujte si přehled o nadprůměrně výkonných zaměstnancích a nenechte je dosáhnout pracovní frustrace nebo vyhoření.

  Pokud sami čelíte podobné situaci, je důležité chápat, že to není zcela v pořádku, pokud váš organismus nebo psychika trpí. Promluvte si se svým nadřízeným, porovnejte své i firemní priority a hodnoty, a společně nastavte hranice.

  3. Evidujte dosažené úspěchy

  Má-li někdo z vašeho týmu nebo vy osobně problém přijmout své úspěchy, obyčejně ocenění nebo uznání od druhé osoby nemá význam. Řešením je vytvořit soupis dosažených úspěchů a nechat jejich autora pokud možno objektivně zhodnotit tyto výsledky, jako by se jednalo o přezkoumání práce jiné osoby. Podpoříte tak poctivé sebehodnocení a schopnost vidět věci objektivně. To jsou přeci důležité obchodní i manažerské dovednosti, ne?

  -bn-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele