Mastering a difficult conversation with good employees

Jak zvládnout obtížnou konverzaci s dobrými zaměstnanci

Who are your best employees? Are they friendly and able to join the team as well as work independently on their own projects? Such employees are priceless. Hence the more difficult it is to discuss with them any uncomfortable topics such as lay-offs, pay cuts or negative feedback on their work. The Smart Blogs website has focused on how to manage such a difficult discussion.

Negative news of any sort will definitely not please your employee. He or she may feel frustrated or annoyed. Unlike dealing with unpleasant people, you are not indifferent to such a conversation and you may feel the disappointment of your good employees as your own fault. Your mistake is that you transfer to the employee how bad you would feel in his or her shoes. In fact, based on your own feelings, you predict the employee’s perception of bad information. Let me tell you something: it is not about you.

Here are some assurances that might not alleviate the negative sense of the message but will help the employee feel less miserable.

1. You are aware of the importance of the conversation and know that in the circumstances a discussion is inevitable. This does not mean a disappointed or angry employee attributes these negative emotions to you. You are just a messenger.

2. You reviewed all the solutions before starting this unpleasant conversation. A feeling of having considered all options before coming to this conclusion will calm you down and suppress the feeling that it is just an impulsive action.

3. You know that options reduce the negative impact of communication. Employees who have their feet firmly on the ground know that sometimes life brings injustices which must be overcome. If you show them possible solutions within the company and outside, they will be able to cope better with the bad news. Discuss with the employee his or her specific "added values" and in the case of termination of employment do not forget to include these in references.

4. You feel that avoiding unpleasant news only exacerbates the situation. Of course, the longer you wait the more difficult the following conversation will be. And not only for the employee but for you as well because of your sense of guilt.

Keep in mind that if you handle this delicate matter with an overview and without predicting the employee’s feelings, you will be more likely to resolve the situation. Instead of misery, you will give your colleague hope for a better future.

What was the most difficult conversation you have ever had with your employees?

-bn-

  Jak zvládnout obtížnou konverzaci s dobrými zaměstnanci

  Kdo jsou vaši nejlepší zaměstnanci? Jsou přátelští, dokáží se stejně dobře zapojit do týmu jako pracovat individuálně na vlastních projektech? Jsou to prostě zaměstnanci k nezaplacení. O to složitější je s nimi řešit nepříjemná témata, mezi které patří propouštění, snižování platů nebo negativní zpětná vazba na jejich práci. Na to, jak takovou obtížnou diskuzi vést, se zaměřil server Smart Blogs.

  Jakékoliv negativní zprávy vašeho zaměstnance samozřejmě nepotěší. Může se cítit zklamaný nebo dotčený. Na rozdíl od jednání s nepříjemnými lidmi ale ani vám není taková konverzace lhostejná a zklamání vašeho dobrého zaměstnance můžete pocítit jako vlastní vinu. Vaší chybou je, že na zaměstnance přenášíte vlastní pocit toho, jak byste se vy sami cítili špatně, kdybyste byli v jeho kůži. V podstatě na základě vašeho cítění predikujete vnímání špatné informace zaměstnancem. Něco vám povím. Není to o vás.

  Zde je několik ujištění, které sice nezmírní negativní poselství zprávy, avšak pomohou zaměstnanci necítit se tak mizerně.

  1. Znáte význam vaší konverzace a víte, že kvůli okolnostem, které se přihodily je diskuze nevyhnutelná. Neznamená to, že zklamaný nebo naštvaný zaměstnanec vztahuje tyto negativní emoce k vaší osobě. Vy jste jen posel.

  2. Zhodnotili jste všechna řešení, než jste přistoupili k této nepříjemné konverzaci. Pocit, že jste promyslel všechny varianty, než jste dospěl k tomuto závěru, vás uklidní a potlačí váš pocit, že se jedná o impulzivní akci.

  3. Víte, že možnost volby zmírňuje negativní dopad sdělení. Zaměstnanci, kteří stojí nohama pevně na zemi, dobře vědí, že občas život přináší také příkoří, která je potřeba ustát. Pokud jim ukážete možná řešení jejich situace uvnitř firmy i navenek, dokáží se se špatnou zprávou lépe vyrovnat. Proberte se zaměstnancem jeho konkrétní „přidané hodnoty“ a v případě nutnosti jeho odchodu ze zaměstnání je nezapomeňte uvést do referencí.

  4. Tušíte, že vyhýbat se nepříjemným zprávám jen situaci zhorší. No jistě, čím déle budete otálet, tím složitější následná konverzace bude. A to nejen pro zaměstnance, ale i pro vás kvůli pocitu viny.

  Mějte na paměti, že pokud se vy sami postavíte k řešení této delikátní situace s přehledem a bez predikce pocitů zaměstnance, tím spíše situaci vyřešíte. Namísto mizérie dáte svému kolegovi naději v lepší zítřky.

  Jaká byla nejobtížnější konverzace, kterou jste se svými zaměstnanci museli vést?

  -bn-

  Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů