Introvert does not have to be out of touch

Introvert nemusí být mimo dění

Being an introvert does not automatically mean having bad relationships with others, and falling short of any success just because extroverts are more assertive. However, it may turn out that way when introverts are not aware of unnecessary mistakes coming out of their nature. It does not mean trying to change one’s personality, but just to focus on a few key things in interpersonal communication. Sophia Dembling who writes about introverts in her books, has pointed out the following unnecessary mistakes of introverts in the Psychology Today server.

Excessive isolation

Being alone for a long time does not help anyone. Once you begin to feel uneasy in your solitude, it’s time to call your friends and meet them in person.

Inability to call back

Most introverts hate calls. However, this does not mean that they should ignore the people who try to get them by telephone. If someone important calls and does not reach you, call him/her back or at least send an e-mail.

Avoiding social conversation

Introverts prefer to communicate about specific issues and hate “just talking”. However, if they go out and are supposed to behave and look to act friendly, it is always necessary to start with a small talk.

Too many words

Nervous introverts may also manifest just the opposite tendency – talking about insignificant things without a break. If this is your case, always observe the reaction of the others. You will recognize very easily if your monologue is too long.

Being paralyzed by fear

Despite his/her introversion and shyness introvert should never allow to be paralyzed by fear. If you really are unable to call someone, go to a social event or start a conversation with someone, it’s time to look for the cause of your fear and you might be better off to seek out professional help.

Denouncing social contacts as a loss of time

Not all social events are unnecessary and not all extroverts are shallow. Even talks about topics that are not deadly important do not necessarily have to be a waste of time.

-kk-

  Introvert nemusí být mimo dění

  Být introvert neznamená automaticky mít špatné vztahy s ostatními a nedosahovat žádných úspěchů, protože extroverti jsou průbojnější. Může to tak ale dopadnout, když si introverti nebudou vědomi zbytečných chyb, které vycházejí z jejich povahy. Neznamená to snažit se předělat svou osobnost, pouze se zaměřit na několik klíčových věcí v interpersonální komunikaci. Na následující zbytečné chyby introvertů upozornila na serveru Psychology Today spisovatelka Sophia Demblingová, která se ve svých knihách věnuje právě introvertům.

  Přílišná izolace

  Být dlouho sám neprospívá nikomu. Jakmile se ve své samotě začnete cítit stísněně, je čas zavolat přátelům a sejít se osobně.

  Neschopnost zavolat zpět

  Většina introvertů nesnáší telefonování. To však neznamená, že mají ignorovat lidi, kteří je telefonicky shánějí. Pokud vám někdo důležitý telefonuje a nezastihne vás, zavolejte mu zpět nebo alespoň pošlete e-mail.

  Vyhýbání se společenské konverzaci

  Introverti preferují komunikaci o konkrétních záležitostech, neradi mluví takříkajíc o ničem. Pokud však již vyjdou do společnosti a mají působit přátelsky, je třeba vždy začínat společenskou konverzací.

  Příliš mnoho slov

  Nervózní introvert může mít ve společnosti i opačnou tendenci – bez přestávky mluvit o nepodstatných věcech. Je-li to váš případ, vždy sledujte reakce okolí. To, že je váš monolog příliš dlouhý, poznáte velmi snadno.

  Propadání strachu

  Introverze a stydlivost je jedna věc, introvert by však neměl být paralyzován strachem. Pokud skutečně nedokážete někomu zatelefonovat, jít na společenskou akci nebo s někým zahájit rozhovor, je na čase hledat příčiny vašeho strachu a od věci není ani vyhledat odbornou pomoc.

  Odsuzování společenských kontaktů jako ztráty času

  Ne všechny společenské akce jsou zbytečné a ne všichni extroverti jsou povrchní. Ani rozhovory o tématech, které nejsou smrtelně důležitá, nemusí být ztrátou času.

  -kk-

  Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie