Kvalifikace PRINCE2® jako základ úspěšného řízení projektů (část 1/2)

Tomáš Peterka, Solit Project

PRINCE2® je původně britská metodika řízení projektů vytvořená na základě mezinárodní studie best practice v projektovém managementu. PRINCE2® je zkratkou „PRojects IN Controlled Environments“, tedy projekty v řízeném prostředí. V současné době je jejím vlastníkem společnost AXELOS Ltd.

Jedná se o systém založený na procesním modelu životního cyklu projektu, provázaný  jednotlivými aspekty projektového managementu jakými jsou například řízení rizik, kvality, změn, organizace a dalších průřezových témat, která využíváme v každodenní projektové praxi. 

Samotný procesní model pokrývá jednotlivé činnosti, které jsou realizovány před vlastním zahájením projektových prací, během realizace a v průběhu řízeného ukončení projektu. Každá taková činnost je detailně popsána formou standardního procesního modelu,  jsou definovány vstupy a výstupy  a především jednotlivé odpovědné role za její provedení, schválení či posouzení. Součástí metodiky jsou rovněž doporučené vzory řídící projektové dokumentace, které je možné bezprostředně využít v rámci realizovaných projektů respektive uzpůsobit vnitřním procesům a politikám organizace realizující projekt.

Jaké jsou její hlavní přínosy a výhody?

Systém PRINCE2® je založen na procesním modelu, tedy je dobře aplikovatelný do procesně řízené organizace a lze pomocí něj vhodně navrhnout IT podporu pro řízení projektů reflektující  skutečné potřeby projektových týmů a dalších klíčových zainteresovaných stran.

Součástí metodiky jsou doporučené vzory řídící projektové dokumentace, které lze snadno zpracovat do podoby jednotných elektronických šablon. Řada těchto dokumentů funguje jako kontrolní nástroje  projektového manažera resp. projektového výboru a svou jednotnou podobou umožňují snadnou integraci pro sledování a řízení širšího projektového portfolia z pohledu organizace jako celku. Jednotnost této dokumentace pak podporuje efektivní přenositelnost jednotlivých projektových rolí, auditovatelnost projektů a snižuje míru projektového rizika.

PRINCE2® je škálovatelný a univerzálně koncipovaný systém, který není vázán na konkrétní produkt. Lze ho tedy optimalizovat dle potřeb konkrétního projektu respektive projektové organizace.

PRINCE2® se zaměřuje na řídící tým projektu jako celek, tedy nikoli pouze na osobu projektového manažera. Definuje kompetence a odpovědnosti širšího týmu zahrnujícího řídící výbory projektů, vč. sponzorů, stěžejní a často opomíjenou roli projektového dohledu, podpory projektů, změnových komisí atd.

Systém řízení kvality projektu je jedním z ústředních prvků metodiky PRINCE2®. Produktová orientace, jako jeden ze základních principů a jasně definovaný postup plánování a zajištění kvality omezuje riziko „projektů zaměřených na činnost nikoli na výstup“ a objem neplánovaných víceprací a tedy dodatečných nákladů projektu.

Každá projektová organizace si vytváří vlastní projektové best practice vyplývající z historicky získaných poznatků a zkušeností. PRINCE2® přímo podporuje koncepci učící se organizace a systematického zpracovávání získaných poznatků a práce s nimi.

Jaký přínos má absolvování kurzů PRINCE2® pro zkušené projektové manažery?

Sám jsem absolvoval kurzy PRINCE2® po 11 letech projektové praxe a letech školení projektového managementu. Hlavním přínosem pro mě bylo především uspořádání celého projektového cyklu do jasně vymezených kroků a postupů dobře komunikovatelných na všechny úrovně projektového týmu.

Na PRINCE2® oceňuji především strukturovaný, komplexní pohled na problematiku řízení projektů zahrnující nejenom vymezení role a odpovědností projektového manažera, ale i celého řídícího týmu včetně sponzorů, uživatelů a dalších zainteresovaných stran. Sada nástrojů poskytovaných PRINCE2® mi poskytuje efektivní systém pro řízení projektů různých typů a velikosti.

V neposlední řadě pak mezinárodní certifikace podle standardu PRINCE2® zvyšuje cenu projektového manažera na trhu práce, zejména v současné době, kdy v řadě výběrových řízení jak ve veřejném tak privátním sektoru, je standardně poptávána mezinárodní certifikace v oblasti projektového řízení.

Existuje řada standardů a různé mezinárodní certifikace v oblasti projektového řízení, jak se od sebe liší?

Nevnímám metodiku PRINCE2® v konkurenčním postavení vůči ostatním standardům na trhu. Vždy se jedná o projektové řízení, ústřední téma je tedy stejné, nicméně jednotlivé metody a nástroje se mohou dílčím způsobem lišit. PRINCE2® považuji j za systém vytvářející základní rámec a strukturu, kterou je možné dále rozšiřovat a doplňovat technikami a znalostmi získanými z jiných zdrojů.

Projektový management není vědeckou disciplínou, ačkoli je nám tak nezřídka prezentován. Jedná se spíše o strukturovaný systém postupů a nástrojů, který je založen na základě zpracovaných „best practice“ z dříve realizovaných projektů.  Samozřejmě i v projektovém prostředí je aplikována řada sofistikovaných technik z oblasti analýzy dat, matematiky, statistiky, řízení lidských zdrojů, psychologie a dalších, ty však tvoří jakousi nadstavbu k základnímu procesnímu rámci a logice projektu a slouží především k optimalizaci celkového výkonu projektové organizace. Bez kvalitního uchopení základní projektové logiky je jejich nasazení obvykle neefektivní

Projektové řízení je drahé a to si bohužel řada organizací řešících projekty neuvědomuje v plném rozsahu.  Z tohoto pohledu je tedy klíčové znát odpovědi na otázky „Kdy projekt realizovat“, „kdy ukončit“ a redukovat případné negativní dopady, „jak optimálně nastavit struktur odpovědností“, „jak nastavit efektivní a funkční komunikační a eskalační systém“ apod. Tato témata jsou primárním cílem metodiky PRINCE2®.

V druhé části článku se zaměříme na to, zda je kurz PRINCE2® vhodný i pro začátečníky v projektovém řízení, kdo je oprávněn poskytovat kurzy PRINCE2® zakončené oficiálními certifikačními zkouškami či jak dlouho trvá získání jednotlivých certifikačních stupňů.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Následné články v sérii:

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace