Tvorba a Řešení Inovačních Zadání - TRIZ - metodika pro řešitele nejen technických inovací

Tvorba a Řešení Inovačních Zadání - TRIZ

Metodika TRIZ vznikala postupně od roku 1946 studiem patentovaného stavu techniky. Slouží při studiu a v praxi k rozboru a k řešení hlavně technických problémů a tím i inovací.

O čem je metodika TRIZ?

Metodika TRIZ vznikala postupně na základě výsledků studia kvanta patentů, zobecňováním úspěšných postupů řešení rozpoznaných v patentových spisech. Bylo zjištěno, že silná řešení, tj. patenty vyšších inovačních řádů a úrovní invence, jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných, studovatelných, osvojitelných a opakovatelných postupů k řešení. Tyto postupy jsou základem metodiky.

Poznání těchto řešitelských postupů zvyšuje efektivitu studia techniky a inovačních procesů v praxi. Metodika vede uživatele krok za krokem od nejasné problémové situace, přes detailní rozbor vymezeného systému ke správné formulaci inovačních zadání a úloh, k návrhům variantních řešení a také k jejich ověření, zda a jak vyhovují inovačnímu zadání a zda varianty jsou či nejsou v kolizi s patentovaným stavem techniky.

Metodika TRIZ využívá kromě unikátních řešitelských technik dvě navzájem se doplňující metody:

1. analytickou (rozborovou) metodu FNA - Funkčně Nákladovou Analýzu objektu inovace a
2. syntetickou (řešitelskou) metodu ARIZ - Algoritmus Řešení Invenčních Zadání.

V posledních letech je uživatel metodiky TRIZ podporován komplexním software, který je založen na metodice TRIZ s vazbou na četné databáze nejen patentů a sofistikované vyhledávání informací a znalostí.

1. Funkční a nákladová analýza – FNA je pokročilá a počítačem vedená Hodnotová analýza objektu.

Pomáhá řešiteli odpovídat na otázky „CO“ a „PROČ“ by mělo být na objektu inovováno. Pomáhá uživateli:

 • nalézt podstatu (příčinu) problému v technickém systému, tj. výrobku nebo procesu,
 • uspořádat prvky podle jejich funkční, nákladové a problémové významnosti,
 • vybrat „správná“ inovační zadání - významná pro zadaný cíl a respektující zákonitosti rozvoje techniky,
 • formulovat „správně“ (konkrétně) inovační zadání: „co“ a „proč“ má být v systému zdokonaleno.

Je známo, že správná inovační zadání a z nich správně odvozené typové invenční úlohy jsou více než polovinou úspěšného řešení. Největší ztráty, nejen v technice, vznikají, když týmy odborníků vypracují dobrá řešení (odpovědi) na špatně formulovaná zadání (otázky). I v politice, ale hlavně v technice platí, že:

„Nevíš-li kam jdeš, určitě dojdeš někam jinam..." [z folklóru komunity uživatelů metodiky TRIZ]

2. Algoritmus řešení invenčních zadání – ARIZ (postup algoritmického typu) pomáhá řešiteli hledat odpovědi na řadu otázek „JAK“ by mohla a měla být jednotlivá zadání řešena, a to v souladu s koncentrovanými doporučeními generací vynálezců, jak byly vypreparovány z analýzy statisíců patentů.

Řešitelské kroky v rámci ARIZ pomáhají uživateli nejprve přeformulovat zadání do 4 typových úloh:

 • formulovat rozpory technické (víme co zlepšit, víme i jak to udělat, ale něco jiného se tím zhorší),
 • formulovat příčiny, tj. rozpory fyzikální (na jedné komponentě, jedné veličině, s rozpornými hodnotami),
 • formulovat konfliktní vazby mezi vzájemně působícími látkami a energiemi mezi prvky uvnitř objektu,
 • formulovat nedostatečně plněné technické funkce, které je potřeba plnit lépe/principiálně jinak než dosud,

a teprve potom čerpat inspiraci (nápady, invence, ideje, náměty) pro hledání řešení těchto 4 typových úloh,
a to ze čtyř skupin inspirativních, zobecněných a proto široce použitelných doporučení v podobě:

 • 40 invenčních principů inspirujících řešitele k nalézání řešení technických rozporů,
 • 6 separačních postupů inspirujících řešitele k řešení fyzikálních rozporů,
 • 76 modelových řešení doporučovaných k řešení typických konfliktních modelů látek a polí,
 • 9500 animovaných jevů a efektů z přírodních věd, na některých z nich založeny vaše technické funkce.

Tato řešitelská doporučení jsou vždy doplněna četnými příklady z patentovaného stavu techniky, kde bylo to které doporučení objektivně a s úspěchem použito. Řešitelská doporučení s konkrétní informací o příkladu úspěšného použití v technice mohou v hlavě myslícího řešitele podnítit novou znalost, použitelnou k vyřešení inovační úlohy. Navíc jsou k dispozici inspirativní Zákonitosti (trendy) progresivního rozvoje techniky opět doplněné četnými příklady z různých oblastí techniky.

ARIZ nenahrazuje, ale doporučeními inspiruje a informacemi až znalostmi podněcuje myšlení řešitele!

„Jestli myslíš, že jsi inženýr, mysli!" [z folklóru uživatelů TRIZ]

O čem je znalostní systém podpory metodiky TRIZ?

Co řešiteli technických inovací poskytuje software podporující FNA, ARIZ a vyhledávání v databázích:

 • snižuje celkové náklady uplatněním systémového přístupu již v časných etapách inovace objektu
 • analyzuje patenty konkurence a umožňuje sledovat vývojové trendy u konkurence a v oboru
 • usnadňuje firmám tvořit, sdílet a dolovat znalosti z elektronicky dostupných dat (databáze patentů/www)
 • podporuje tvorbu zadání ve fázích analýzy i hledání nových řešení ve fázi syntézy výrobků a procesů,
 • doporučuje postupy k řešení a ukazuje aplikace oněch doporučení v patentovaném stavu techniky,
 • vtahuje uživatele do informační a znalostní společnosti (klidný jen ten, kdo málo zná….),
 • opakovatelným způsobem podporuje systematickou a přitom tvůrčí práci zadavatelů i řešitelů inovací.

Metodika TRIZ a její sw. podpora jsou transdisciplinární prostředky procesních a výrobkových inovací v praxi a prostředky pěstování tvořivosti na školách.

Avšak pozor: není císařské cesty do TRIZ

TRIZ je metodika inženýrská, respektující systémový přístup k objektu a rozšiřující znalosti a podporující tvořivost řešitele v týmu. Proto vyžaduje seriózní osvojení. Také proto se výrazně odlišuje od četných jiných metod podpory invencí, např. od snadno použitelného brainstromingu a jeho různých variant.

Za všechna hodnocení TRIZ od kriticky myslících mozků alespoň několik výstižných:

TRIZ vede inženýra k přesné definici problému a podněcuje jeho fantazii návrhy z příbuzných i vzdálených oborů. Tím spojuje ideálním, dosud nevídaným způsobem dva typické prvky inženýrské práce, totiž systematický postup v analytické fázi s kreativitou při syntéze řešení problému.“ Prof. Dr. Ing. Jiří SOBOTA, Fachhoschule Wiesebaden, Russelsheim.

„Z pohledu managementu hodnotím třídenní školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu jako jednu z nejlepších akcí v historii firmy. Znamenala určitý milník…. Vyzkoušeli jsme přínos metodiky TRIZ na řešení reálných problémů v rámci naší komplikované technologie nanovláken a nanotextilií. Nejen že nám dodává odvahu znovu se pustit do již opuštěných a neřešených problémů, ale dodává odvahu i pro řešení budoucích inovačních problémů tím, že nabízí jasný, opakovatelný a funkční rámec pro analýzu i syntézu. Věřím tomu, že další z četných patentů firmy bude logickým důsledkem aplikace této metodiky.
Lze jenom doufat, že také technické školství v České republice začne více chápat význam systematických inženýrských metod a zejména pokročilé metodiky TRIZ a bude schopno v dohledné budoucnosti produkovat absolventy vyzbrojené nejen nezbytnými předmětnými technickými znalostmi v daných oborech, ale také schopností metodického, analytického a inovativního myšlení.“
Aleš GARDIÁN, Chief Technology Officer, ELMARCO s.r.o.

Pro jakékoliv školení jsou podstatné dvě okolnosti. Dobré téma a dobrý lektor. Obojí bylo ve vašem případě splněno.
Zcela nepochybně se nám metodikou TRIZ otevřely další možnosti, jak jinak kreativně, a přesto podle určité struktury, přistupovat k řešení problémů. Eventuelním dalším zájemcům mohu TRIZ ve vašem podání výkladu pouze doporučit.
Ing. Petr Mil, technický ředitel, BORCAD, Fryčovice

25 účastníků velmi pozitivně hodnotilo zejména aktuálnost, užitečnost a použitelnost metodiky TRIZ v porovnání s jinými metodami. Výborný dojem ze semináře umocnil výkon lektora, který po dobu 6 h dokázal udržet seminář v interaktivní rovině, s mnoha příklady a velice zajímavý. Všem zájemcům o inovace seminář doporučuji.“
Ing. Radim Mrázek, ředitel Vědecko-technologického parku Ostrava, a.s.

Nejen naše firma, ale i další firmy by uvítaly, kdyby absolventi škol byli s metodikou TRIZ detailněji seznámeni
a připraveni k její aplikaci v praxi. Navržené koncepty řešení našeho problému se osvědčily, což prokázaly provedené experimenty.“
Ing. M. Pěnička, vedoucí konstrukce, SIEMENS elektromotory, Mohelnice

Mohu konstatovat, že spolupráce s Vámi při řešení konkrétního technického problému dosáhla ve vymezeném čase vytyčeného cíle, což bylo hodnoceno všemi našimi zainteresovanými pracovníky velmi pozitivně. Oceněn byl zejména systémový přístup k problému, aplikace a srozumitelnost metodiky TRIZ během analýzy problému, označení možných příčin problému a také nové poznatky vyplývající z analýzy pro naše pracovníky.“ Zdeněk Zatloukal, BOSCH, s.r.o.

TRIZ je přesně to, co ve skladbě studia VŠ chybí, i když uvědomit si to lze až po 2-3 letech v praxi.“
Názor posluchače z anonymní ankety po 3denním kurzu TRIZ, AUTOPAL, s.r.o.

Komplexní, propojené, inženýrské. Rychlý přístup k informacím a světovým znalostem. To je ono. To je bomba!“ 
Názor vývojového pracovníka z anonymní ankety po 2hodinovém seznámení s TRIZ a sw IM, GAMEX, s.r.o. Č. Budějovice

V praxi chybí filozoficko-teoretický základ, jak přistupovat k řešení problémů, především těch neobvyklých. Metodika TRIZ by mohla tento nedostatek částečně překlenout. Bez podobných nástrojů a tréninku práce s ním se v současné informační společnosti ztratíme. Vaší přednáškou jste se trefili do situace, kdy my sami takový nástroj začínáme hledat.“ Ing. Dalibor Šimka,vedoucí provozu trolejbusové dopravy, DPMB, Brno

Jménem společnosti Vám děkuji za velmi zajímavou a poutavě prezentovanou přednášku na téma TRIZ. Jsem přesvědčen, že bez aplikace metodik tohoto druhu dnes není možno s úspěchem provádět náročnější vývojové práce. Vaše přednáška dokonale zapadla do našich dlouhodobých plánů a snah. S potěšením konstatuji, že téma přednášky našlo velmi kladnou odezvu mezi našimi vývojovými a konstrukčními pracovníky, což je dle mého soudu objektivním měřítkem kvality jak tématu, tak jeho prezentace.“ Ing. T .Turek, PhD, TŘ, BRUSH SEM s.r.o.

Ohlas 13. našich konstruktérů na prezentaci metodiky TRIZ byl velmi pozitivní. Následoval dvoudenní vzdělávací kurz pro 20 vývojových pracovníků. Metodika TRIZ byla posluchači uznána jako použitelná pro řešení vývojových úkolů. TRIZ a její sw. podpora Goldfire Innovator se stává standardním nástrojem při řešení technických inovací našich produktů. Pomáhá nám nahlížet na proces vývoje produktu netradičním způsobem. Očekáváme, že používání těchto postupů nás posune na vyšší stupeň metodické zdatnosti.“ Pavel Urban, SIEMENS VDO, Frenštát p. Radhoštěm.

Díky za velmi působivý výklad metodiky TRIZ, která má velký potenciál v oblastech vědy, výzkumu a vývoje.
Metoda zasahuje oblast nepostradatelnou pro existenci firmy, proto je nutné využít její potenciál v největší možné míře.
V TRIZ jsem poznal nástroj, který nutí pracovníky precizně analyzovat problém, identifikovat kritické uzly, generovat a ověřovat varianty řešení v konfrontaci se stavem techniky v oboru, to vše s podporou software. Díky!“
Ing. Suchý, Honeywell GDC, APQP Turbo, Brno

V posledních letech klademe na vývoj a inovace velký význam. Dlouho jsme hledali, jezdili po přednáškách a konferencích, festivalech, rozvíjeli jsme kreativitu našich vývojářů. Ale stále nám chybělo základní ukotvení, „jak na to“ Seznámení se s metodikou TRIZ považuji v tomto směru za zlomový okamžik. Je to metoda, která staví na obecných principech, mnohdy na filozofických základech a díky tomu je přes konkrétnost postupů mimořádně obecná a použitelná na řešení mnoha různých typů problémů. Metodika TRIZ nám dodala značné sebevědomí. Máme velkou šanci předběhnout konkurenci.  Vysoce hodnotím připravenost lektora a všech studijních pokladů. Vše je velmi názorné, řešeno na pochopitelných příkladech. Navíc má doc. Bušov výbornou schopnost zaujmout posluchače“. Holík Int., Tomáš Pekař, ředitel pro inovace a ekonomiku.

 

Pokud jste dočetli až sem, prokázali jste zájem o téma TRIZ. Vytrvejte. Téma Vás nezklame.

 

Informujte svoje řešitele inovací a učitele o technologii tvůrčí práce pro dobu znalostní společnosti.
Představíme Vám
metodiku TRIZ a software GFI během dvou hodin na vašem pracovišti.
Nechť vaši lidé kriticky posoudí, zda metodika TRIZ a GFI pomůže inovovat i Vám.
Přednášíme metodiku TRIZ na školách a ve firmách v rámci dalšího vzdělávání.
Garantujeme kvalitu obsahu i formy výkladu metodiky TRIZ v ČR a SR.
Inovujeme s Vámi v rámci vašich inovačních projektů.
Graf vyhodnocených odpovědí o tom vypovídá.

 

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.,
FEKT VUT Brno, Technická 12, 616 00 Brno

VŠ učitel FEKT VUT v Brně a lektor četných vzdělávacích kurzů ve firmách.
Prezident TRIZing asociace v ČR, která je členem Mezinárodní asociace TRIZ.

Certifikovaný lektor a garant metodiky TRIZ v ČR a na Slovensku od r. 1993.
busov@feec.vutbr.cz, tel. 541 146 734, www.triz.cz, mobil: 602 933 650

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Štítky: Řízení firmy
Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace